ПЛАН-ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РИПКиППР при МОН КР на 2020-2021 учебный год
КР ББИМ АЛДЫНДАГЫ РПККЖЖж-аКДИНИН 2020-2021-ОКУУ ЖЫЛЫНА КАРАТА КВАЛИФИКАЦИЯ ЖОГОРУЛАТУУ ПЛАН-ГРАФИГИ


СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

I агым / I потокДатасы: 2020-жылдын 21-сентябрынан 2020-жылдын 02-октябрына чейин
Дата: с 21 сентября 2020 года по 02 октября 2020 года

КЖ жогорулатуу курcтарына катталуу электрондук формасын толтуруу 2020-жылдын 11-сентябрынан 18-сентябрына чейин жүрөт / Заполнение электронной формы заявки для зачисление на курсы ПК осуществляется с 11 сентября по 18 сентября 2020 года


Катталуу формасынын шилтемеси / Ссылка на формы заявки https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn08P_QyLr5m6AhaS49JUAeP_qaMaUZ8U4Lbq22Kn7UTJBGw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 (Шилтемени көчүрүӊүз жана Google браузеринин же ж.б. издөө сабына коюӊуз. Аны толтургандан кийин жеке электрондук дарегинизге Инструктивдик-маалыматтык кат жиберилет. Маанилүү: Google - @gmail электрондук почтасын түзүӊүз. Бул Сизге MOODLE дистанттык окутуу платформасы менен иштөөгө мүмкүндүк берет. / Скопируйте ссылку и вставьте в поисковую строку браузера Google или др. После ее заполнения вы получите Инструктивное письмо на адрес Вашей личной электронной почты. Важно: создайте электронную почту от Google - @gmail. Это позволит Вам иметь возможность работать с платформой дистанционного обучения на MOODLE )

Квалификация жогорулатуу курстарынын багыттарынын жана тематикаларынын тизмеси (окутуу тили: кырг./орус - тандоого жараша; модулдардын аталыштары: 1 - Баалоо теориясы, 2 - КР мектептериндеги ИКТ, 3 - Компетенттик мамиленин негизинде окутууну пландаштыруу, 4 - Активдүү жана интерактивдүү окутуу, 5 - Үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүү / Перечень направлений и тематик курсов ПК (язык обучения: кырг./русс. - на выбор; названия модулей курса: 1 - Теория оценивания, 2 - ИКТ в школах КР, 3 - Планирование обучения на основе компетентностного подхода, 4 - Активное и интерактивное обучение, 5 - НПР (непрерывное профессиональное развитие))  Угуучулардын мин.саны / Мин.количество слушателей
1 Адам жана коом 20
2 Адеп 20
3 Англис тили 20
4 Аскерге чейинки даярдоо 20
5 Башталгыч класстар 20
6 Биология 20
7 Дене тарбиясы 20
8 Информатика 20
9 Көркөм өнөр 20
10 Кыргыз тили жана адабияты 20
11 Математика 20
12 Мекен таануу. Табият таануу 20
13 Музыка 20
14 Орус тил жана адабияты 20
15 Тарых 20
16 Технология 20
17 Физика 20
18 Химия 20
Бардыгы: 360
II агым / II потокДатасы: 2020-жылдын 05-октябрынан 2020-жылдын 16-октябрына чейин
Дата: с 05 октября 2020 года по 16 октября 2020 года

КЖ жогорулатуу курcтарына катталуу электрондук формасын толтуруу 2020-жылдын 28-сентябрынан 02-октябрына чейин жүрөт / Заполнение электронной формы заявки для зачисление на курсы ПК осуществляется с 28 сентября по 02 октября 2020 года


Катталуу формасынын шилтемеси / Ссылка на формы заявки https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn08P_QyLr5m6AhaS49JUAeP_qaMaUZ8U4Lbq22Kn7UTJBGw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 (Шилтемени көчүрүӊүз жана Google браузеринин же ж.б. издөө сабына коюӊуз. Аны толтургандан кийин жеке электрондук дарегинизге Инструктивдик-маалыматтык кат жиберилет. Маанилүү: Google - @gmail электрондук почтасын түзүӊүз. Бул Сизге MOODLE дистанттык окутуу платформасы менен иштөөгө мүмкүндүк берет. / Скопируйте ссылку и вставьте в поисковую строку браузера Google или др. После ее заполнения вы получите Инструктивное письмо на адрес Вашей личной электронной почты. Важно: создайте электронную почту от Google - @gmail. Это позволит Вам иметь возможность работать с платформой дистанционного обучения на MOODLE )

Квалификация жогорулатуу курстарынын багыттарынын жана тематикаларынын тизмеси (окутуу тили: кырг./орус - тандоого жараша; модулдардын аталыштары: 1 - Баалоо теориясы, 2 - КР мектептериндеги ИКТ, 3 - Компетенттик мамиленин негизинде окутууну пландаштыруу, 4 - Активдүү жана интерактивдүү окутуу, 5 - Үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүү / Перечень направлений и тематик курсов ПК (язык обучения: кырг./русс. - на выбор; названия модулей курса: 1 - Теория оценивания, 2 - ИКТ в школах КР, 3 - Планирование обучения на основе компетентностного подхода, 4 - Активное и интерактивное обучение, 5 - НПР (непрерывное профессиональное развитие))  Угуучулардын мин.саны / Мин.количество слушателей
1 Адам жана коом 20
2 Адеп 20
3 Англис тили 20
4 Аскерге чейинки даярдоо 20
5 Башталгыч класстар 20
6 Биология 20
7 Дене тарбиясы 20
8 Информатика 20
9 Көркөм өнөр 20
10 Кыргыз тили жана адабияты 20
11 Математика 20
12 Мекен таануу. Табият таануу 20
13 Музыка 20
14 Орус тил жана адабияты 20
15 Тарых 20
16 Технология 20
17 Физика 20
18 Химия 20
Бардыгы: 360
III агым / III потокДатасы: 2020-жылдын 19-октябрынан 2020-жылдын 30-октябрына чейин
Дата: с 19 октября 2020 года по 30 октября 2020 года

КЖ жогорулатуу курcтарына катталуу электрондук формасын толтуруу 2020-жылдын 12-октябрынан 16-октябрына чейин жүрөт / Заполнение электронной формы заявки для зачисление на курсы ПК осуществляется с 12 октября по 16 октября 2020 года


Катталуу формасынын шилтемеси / Ссылка на формы заявки https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn08P_QyLr5m6AhaS49JUAeP_qaMaUZ8U4Lbq22Kn7UTJBGw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 (Шилтемени көчүрүӊүз жана Google браузеринин же ж.б. издөө сабына коюӊуз. Аны толтургандан кийин жеке электрондук дарегинизге Инструктивдик-маалыматтык кат жиберилет. Маанилүү: Google - @gmail электрондук почтасын түзүӊүз. Бул Сизге MOODLE дистанттык окутуу платформасы менен иштөөгө мүмкүндүк берет. / Скопируйте ссылку и вставьте в поисковую строку браузера Google или др. После ее заполнения вы получите Инструктивное письмо на адрес Вашей личной электронной почты. Важно: создайте электронную почту от Google - @gmail. Это позволит Вам иметь возможность работать с платформой дистанционного обучения на MOODLE )

Квалификация жогорулатуу курстарынын багыттарынын жана тематикаларынын тизмеси (окутуу тили: кырг./орус - тандоого жараша; модулдардын аталыштары: 1 - Баалоо теориясы, 2 - КР мектептериндеги ИКТ, 3 - Компетенттик мамиленин негизинде окутууну пландаштыруу, 4 - Активдүү жана интерактивдүү окутуу, 5 - Үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүү / Перечень направлений и тематик курсов ПК (язык обучения: кырг./русс. - на выбор; названия модулей курса: 1 - Теория оценивания, 2 - ИКТ в школах КР, 3 - Планирование обучения на основе компетентностного подхода, 4 - Активное и интерактивное обучение, 5 - НПР (непрерывное профессиональное развитие))  Угуучулардын мин.саны / Мин.количество слушателей
1 Адам жана коом 20
2 Адеп 20
3 Англис тили 20
4 Аскерге чейинки даярдоо 20
5 Башталгыч класстар 20
6 Биология 20
7 Дене тарбиясы 20
8 Информатика 20
9 Көркөм өнөр 20
10 Кыргыз тили жана адабияты 20
11 Математика 20
12 Мекен таануу. Табият таануу 20
13 Музыка 20
14 Орус тил жана адабияты 20
15 Тарых 20
16 Технология 20
17 Физика 20
18 Химия 20
Бардыгы: 360IV агым / IV потокДатасы: 2020-жылдын 02-ноябрынан 2020-жылдын 13-ноябрына чейин
Дата: с 02 ноября 2020 года по 13 ноября 2020 года
КЖ жогорулатуу курcтарына катталуу электрондук формасын толтуруу 26-октябрдан 30-октябрга чейин жүрөт / Заполнение электронной формы заявки для зачисление на курсы ПК осуществляется с 26 октября по 30 октября 2020 года

Катталуу формасынын шилтемеси / Ссылка на формы заявки https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn08P_QyLr5m6AhaS49JUAeP_qaMaUZ8U4Lbq22Kn7UTJBGw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 (Шилтемени көчүрүӊүз жана Google браузеринин же ж.б. издөө сабына коюӊуз. Аны толтургандан кийин жеке электрондук дарегинизге Инструктивдик-маалыматтык кат жиберилет. / Скопируйте ссылку и вставьте в поисковую строку браузера Google или др. После ее заполнения вы получите Инструктивное письмо на адрес Вашей личной электронной почты.)

Квалификация жогорулатуу курстарынын багыттарынын жана тематикаларынын тизмеси / Перечень направлений и тематик курсов ПК Окутуу тили / Язык обучения Угуучулардын мин.саны / Мин.количество слушателей


1 "Азыркы мектептин шартында атайын педагогикалык (инклюзивдик) билим берүү" кыргыз 20

2 "Көркөм сүрөт сабактарындагы жаңы ыкмалар жана технологиялар" РУМЦЭВ “Балажан” кыргыз 20
3 "Мектепте жалпы педагогикалык процессти жөнгө салуучу документтер" кыргыз 20

4 "Окуу-тарбия процессин этнопедагогизациялоо" кыргыз 20
5 "Современные образовательные технологии в обучении и оценивании" (на уроках русского языка и литературы) русский 20

6 "Современные технологии обучения и оценивания школьного образования в условиях реализации Государственного образовательного стандарта" (на уроках: русский 20

7 "Социалдык педагогиканын кесиптик ишмердиги" кыргыз 20
8 "Электрондук ресурстар орто мектепте" кыргыз 20

9 Английский язык: "Компетентностный подход в обучении английскому языку" русский 20
10 Аскерге чейинки даярдык: "Мектепте аскерге чейинки даярдоо предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20

11 Бала бакча тарбиячысы: "Мектепке чейинки билим берүүнүн заманбап технологиясы" кыргыз 20
12 Башталгыч класстардын мугалими: "Башталгыч класстарга билим берүүнүн заманбап билим берүү технологиялары" кыргыз 20

13 Воспитатели ДОО: «Современные технологии дошкольного образования" русский 20
14 География: "География предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20

15 Изобразительное искусство: "Теория и методика преподавания изобразительного- художественного творчества и технологии" русский 20

16 Информатика: "Информатика сабагынын окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20
17 Классные руководители: "Развитие профессиональной культуры классного руководителя как фактор повышения уровня" русский 20

18 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын эне тили катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" кыргыз 20
19 Манасоведение русский 20

20 Начальный класс: " Современные образовательные технологии начального школьного образования" русский 20
21 Русский язык и литература (для школ с кыргызским языком обучения): "Компетентностный подход в обучении русскому языку и литературе как второму" русский 20

22 Русский язык и литература (для школ с русским языком обучения): "Компетентностный подход в обучении русскому языку и литературе как родному" русский 20
23 Тарбия иштери боюнча директордун орун басарлары кыргыз 20

24 Тарых: "Тарых предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20
25 Физика: "Физика предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20

26 Школьный психолог: "Теория и практика работы школьного психолога" русский 20
Бардыгы: 520


V агым / V поток
Датасы: 2020-жылдын 16-ноябрынан 2020-жылдын 27-ноябрына чейин
Дата: с 16 ноября 2020 года по 27 ноября 2020 года
КЖ жогорулатуу курcтарына катталуу электрондук формасын толтуруу 09-ноябрынан 13-ноябрына чейин жүрөт / Заполнение электронной формы заявки для зачисление на курсы ПК осуществляется с 09 ноября по 13 ноября 2020 года

Катталуу формасынын шилтемеси / Ссылка на формы заявки https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn08P_QyLr5m6AhaS49JUAeP_qaMaUZ8U4Lbq22Kn7UTJBGw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 (Шилтемени көчүрүӊүз жана Google браузеринин же ж.б. издөө сабына коюӊуз. Аны толтургандан кийин жеке электрондук дарегинизге Инструктивдик-маалыматтык кат жиберилет. / Скопируйте ссылку и вставьте в поисковую строку браузера Google или др. После ее заполнения вы получите Инструктивное письмо на адрес Вашей личной электронной почты.)

Квалификация жогорулатуу курстарынын багыттарынын жана тематикаларынын тизмеси / Перечень направлений и тематик курсов ПК Окутуу тили / Язык обучения Угуучулардын мин.саны / Мин.количество слушателей


1 "Азыркы сабакты даярдап өткөрүү технологиясы" кыргыз 20

2 "Информациялык-коммуникациялык технологиялар окуу процессинде" кыргыз 20
3 "Компетентностный подход в системе образования" русский 20

4 "Мектепке чейинки билим берүүдө кыргыз тилин окутуунун заманбап технологиялары" (Бала бакча тарбиячылары үчүн) (Бала бакча тарбиячылары үчүн) кыргыз 20
5 "Мектептин практикасынын шартында педагогика жана психологиянын теориялык негиздери" кыргыз 20

6 "Новые методики и технологии вокалистов, хоровиков и музыкальных работников" РУМЦЭВ “Балажан” русский 20

7 "Практические аспекты инклюзивного образования" русский 20
8 "Современные технологии обучения и оценивания школьного образования в условиях реализации Государственного образовательного стандарта" русский 20

9 "Социалдык педагогиканын кесиптик ишмердиги" кыргыз 20
10 Английский язык: "Компетентностный подход в обучении английскому языку" русский 20

11 Бала бакча тарбиячысы: "Мектепке чейинки билим берүүнүн заманбап технологиясы" кыргыз 20
12 Биология: "Биология предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20

13 Воспитатели ДОО: «Современные технологии дошкольного образования" русский 20
14 География: "Теория и методика обучения географии" русский 20

15 Информатика: "Информатика сабагынын окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20

16 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын эне тили катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" кыргыз 20
17 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын экинчи тил катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" кыргыз 20

18 Мектеп психологу: "Мектеп психологунун ишинин теориясы жана практикасы" кыргыз 20
19 Мектеп психологу: "Мектеп психологунун ишинин теориясы жана практикасы" кыргыз 20

20 Музыка: "Музыка сабагын окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20
21 Начальный класс: " Современные образовательные технологии начального школьного образования" русский 20

22 Райондук окуу-усулдук кабинет башчылары кыргыз 20
23 Русский язык и литература (для школ с кыргызским языком обучения): "Компетентностный подход в обучении русскому языку и литературе как второму" русский 20

24 Русский язык и литература (для школ с русским языком обучения): "Компетентностный подход в обучении русскому языку и литературе как родному" русский 20
Бардыгы: 480


VI агым / VI поток
Датасы: 2020-жылдын 30-ноябрынан 2020-жылдын 11-декабрына чейин
Дата: с 30 ноября 2020 года по 11 декабря 2020 года
КЖ жогорулатуу курcтарына катталуу электрондук формасын толтуруу 23-ноябрынан 27-ноябрына чейин жүрөт / Заполнение электронной формы заявки для зачисление на курсы ПК осуществляется с 23 ноября по 27 ноября 2020 года

Катталуу формасынын шилтемеси / Ссылка на формы заявки https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn08P_QyLr5m6AhaS49JUAeP_qaMaUZ8U4Lbq22Kn7UTJBGw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 (Шилтемени көчүрүӊүз жана Google браузеринин же ж.б. издөө сабына коюӊуз. Аны толтургандан кийин жеке электрондук дарегинизге Инструктивдик-маалыматтык кат жиберилет. / Скопируйте ссылку и вставьте в поисковую строку браузера Google или др. После ее заполнения вы получите Инструктивное письмо на адрес Вашей личной электронной почты.)

Квалификация жогорулатуу курстарынын багыттарынын жана тематикаларынын тизмеси / Перечень направлений и тематик курсов ПК Окутуу тили / Язык обучения Угуучулардын мин.саны / Мин.количество слушателей


1 "Компетентностный подход в системе образования" русский 20

2 "Мектепке чейинки билим берүүдө кыргыз тилин окутуунун заманбап технологиялары" (Бала бакча тарбиячылары үчүн) кыргыз 20
3 "Мектепте заманбап окутуунун технологиялары" кыргыз 20

4 "Мектепте уюштуруу иштерин санариптештирүү" кыргыз 20
5 "Окуу-тарбия процессин этнопедагогизациялоо" кыргыз 20

6 "Практические аспекты инклюзивного образования" русский 20

7 "Социалдык багыттоо" кыргыз 20
8 "Электронные ресурсы в школе" русский 20

9 Английский язык: "Компетентностный подход в обучении английскому языку" русский 20
10 Башталгыч класстардын мугалими: "Башталгыч класстарга билим берүүнүн заманбап билим берүү технологиялары" кыргыз 20

11 Биология: "Биология предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20
12 Воспитатели ДОО: «Современные технологии дошкольного образования" русский 20

13 География: "География предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20
14 Дене тарбия: "Дене тарбия сабагын окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20

15 "Инклюзивдик билим берүү" кыргыз 20

16 История: "Теория и методика преподавания истории" русский 20

17 Китепканачылар: "Китепканатаануу" кыргыз 20
18 Классные руководители: "Развитие профессиональной культуры классного руководителя как фактор повышения уровня" русский 20

19 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын эне тили катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" кыргыз 20
20 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын экинчи тил катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" кыргыз 20

21 Математика: "Математика предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20
22 Мектеп психологу: "Мектеп психологунун ишинин теориясы жана практикасы" кыргыз 20

23 Начальный класс: " Современные образовательные технологии начального школьного образования" русский 20
24 Русский язык и литература (для школ с кыргызским языком обучения): "Компетентностный подход в обучении русскому языку и литературе как второму" русский 20
25 Соцпедагогика: "Теория и практика социально- педагогической работы в условиях современной школы" русский 20

26 Тарбия иштери боюнча директордун орун басарлары кыргыз 20
27 Химия: "Теория и методика обучения химии" русский 20
Бардыгы: 540


VII агым / VII поток
Датасы: 2020-жылдын 14-декабрынан 2020-жылдын 25-декабрына чейин
Дата: с 14 декабря 2020 года по 25 декабря 2020 года
КЖ жогорулатуу курcтарына катталуу электрондук формасын толтуруу 07-декабрынан 11-декабрына чейин жүрөт / Заполнение электронной формы заявки для зачисление на курсы ПК осуществляетсяс 07 декабря по 11 декабря 2020 года

Катталуу формасынын шилтемеси / Ссылка на формы заявки https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn08P_QyLr5m6AhaS49JUAeP_qaMaUZ8U4Lbq22Kn7UTJBGw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 (Шилтемени көчүрүӊүз жана Google браузеринин же ж.б. издөө сабына коюӊуз. Аны толтургандан кийин жеке электрондук дарегинизге Инструктивдик-маалыматтык кат жиберилет. / Скопируйте ссылку и вставьте в поисковую строку браузера Google или др. После ее заполнения вы получите Инструктивное письмо на адрес Вашей личной электронной почты.)

Квалификация жогорулатуу курстарынын багыттарынын жана тематикаларынын тизмеси / Перечень направлений и тематик курсов ПК Окутуу тили / Язык обучения Угуучулардын мин.саны / Мин.количество слушателей


1 "Информациялык-коммуникациялык технологиялар окуу процессинде" кыргыз 20

2 "Компетенттүүлүк мамиленин негизинде сабакты пландаштыруу" кыргыз 20
3 "Мектепке чейинки билим берүүдө кыргыз тилин окутуунун заманбап технологиялары" (Бала бакча тарбиячылары үчүн) кыргыз 20

4 "Мектептин практикасынын шартында педагогика жана психологиянын теориялык негиздери" кыргыз 20
5 "Новые методики и технологии на уроках ИЗО" РУМЦЭВ “Балажан” русский 20

6 "Сабакты эффективдүү өтүүдө информациялык-коммуникациялык технологияларды колдонуу" кыргыз 20

7 "Социальное ориентирование" русский 20
8 "Үзгүлтүксүз билим берүү" кыргыз 20

9 "2Д чийүү жана 3Д чийүү программалаштыруу" РДИТА “Алтын түйүн” русский 20

10 Адам жана коом русский 20
11 Биология: "Теория и методика обучения биологии" русский 20

12 Воспитатели ДОО: «Современные технологии дошкольного образования" русский 20
13 Допризывная подготовка: "Теория и методика преподавания предмета допризывной подготовки" русский 20

14 Интернат тарбиячылары русский 20

15 Информатика: "Информатика сабагынын окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20
16 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын эне тили катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" кыргыз 20

17 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын экинчи тил катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" кыргыз 20
18 Начальный класс: " Современные образовательные технологии начального школьного образования" русский 20

19 Русский язык и литература (для школ с кыргызским языком обучения): "Компетентностный подход в обучении русскому языку и литературе как второму" русский 20
20 Соцпедагогика: "Азыркы мектептин шартында социалдык педагогикалык иштин теориясы жана практикасы" кыргыз 20

21 Тарбия иштери боюнча директордун орун басарлары кыргыз 20
22 Француз тили кыргыз 20

23 Химия: "Химия предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20
24 Школьный психолог: "Теория и практика работы школьного психолога" русский 20

Бардыгы: 480
 VIII агым / VIII поток
Датасы: 2021-жылдын 11-январынан 2021-жылдын 22-январына чейин
Дата: с 11 января 2021 года по 22 января 2021 года
КЖ жогорулатуу курcтарына катталуу электрондук формасын толтуруу 4-январынан 8-январына чейин жүрөт / Заполнение электронной формы заявки для зачисление на курсы ПК осуществляется с 4 января по 8 января 2021 года

Катталуу формасынын шилтемеси / Ссылка на формы заявки https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn08P_QyLr5m6AhaS49JUAeP_qaMaUZ8U4Lbq22Kn7UTJBGw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 (Шилтемени көчүрүӊүз жана Google браузеринин же ж.б. издөө сабына коюӊуз. Аны толтургандан кийин жеке электрондук дарегинизге Инструктивдик-маалыматтык кат жиберилет. / Скопируйте ссылку и вставьте в поисковую строку браузера Google или др. После ее заполнения вы получите Инструктивное письмо на адрес Вашей личной электронной почты.)

Квалификация жогорулатуу курстарынын багыттарынын жана тематикаларынын тизмеси / Перечень направлений и тематик курсов ПК Окутуу тили / Язык обучения Угуучулардын мин.саны / Мин.количество слушателей


1 "Аrduino базасында робототехника" РДИТА “Алтын түйүн” русский 20

2 "Кыргыз адабиятын окутууда компетенттүүлүктүн 3 деңгээлин калыптандыруу" (кыргыз тили жана адабияты мугалимдери үчүн) кыргыз 20
3 "Мектепте уюштуруу иштерин санариптештирүү" кыргыз 20

4 "Современные технологии обучения иностранному языку" русский 20
5 "Современные технологии обучения в школе" русский 20

6 "Современные технологии обучения и оценивания школьного образования в условиях реализации Государственного образовательного стандарта" русский 20

7 "Электрондук ресурстар орто мектепте" кыргыз 20
8 Бала бакча тарбиячысы: "Мектепке чейинки билим берүүнүн заманбап технологиясы" кыргыз 20

9 Башталгыч класстардын мугалими: "Башталгыч класстарга билим берүүнүн заманбап билим берүү технологиялары" кыргыз 20
10 Библиотекари: "Библиотековедение" русский 20

11 Воспитатели ДОО: «Современные технологии дошкольного образования" русский 20
12 География: "Теория и методика обучения географии" русский 20

13 Дене тарбия: "Дене тарбия сабагын окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20
14 "Инклюзивдик билим берүү" кыргыз 20

15 Информатика: "Теория и методика преподавания информатики" русский 20

16 Классные руководители: "Развитие профессиональной культуры классного руководителя как фактор повышения уровня" русский 20
17 "Новые методики и технологии на уроках ДПИ" РУМЦЭВ “Балажан” русский 20

18 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын эне тили катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" кыргыз 20
19 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын экинчи тил катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" кыргыз 20

20 Мектеп психологу: "Мектеп психологунун ишинин теориясы жана практикасы" кыргыз 20

21 Музыка: "Теория и методика преподавания музыки" русский 20
22 Начальный класс: " Современные образовательные технологии начального школьного образования" русский 20

23 Русский язык и литература (для школ с кыргызским языком обучения): "Компетентностный подход в обучении русскому языку и литературе как второму" русский 20
24 Физика: "Теория и методика обучения физике" русский 20

25 Химия: "Химия предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20
Бардыгы: 500


IX агым / IX поток
Датасы: 2021-жылдын 25-январынан 2021-жылдын 05-февралына чейин
Дата: с 25 января 2021 года по 05 февраля 2021 года
КЖ жогорулатуу курcтарына катталуу электрондук формасын толтуруу 18-январынан 22-январына чейин жүрөт / Заполнение электронной формы заявки для зачисление на курсы ПК осуществляетсяс 18 января по 22 января 2021 года

Катталуу формасынын шилтемеси / Ссылка на формы заявки https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn08P_QyLr5m6AhaS49JUAeP_qaMaUZ8U4Lbq22Kn7UTJBGw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 (Шилтемени көчүрүӊүз жана Google браузеринин же ж.б. издөө сабына коюӊуз. Аны толтургандан кийин жеке электрондук дарегинизге Инструктивдик-маалыматтык кат жиберилет. / Скопируйте ссылку и вставьте в поисковую строку браузера Google или др. После ее заполнения вы получите Инструктивное письмо на адрес Вашей личной электронной почты.)

Квалификация жогорулатуу курстарынын багыттарынын жана тематикаларынын тизмеси / Перечень направлений и тематик курсов ПК Окутуу тили / Язык обучения Угуучулардын мин.саны / Мин.количество слушателей


1 "Окуу-тарбия процессин этнопедагогизациялоо" кыргыз 20

2 "Предметтик стандарттын талаптарына ылайык сабактарды пландаштырууну өркүндөтүү" кыргыз 20
3 "Современные образовательные технологии в обучении и оценивании" (на уроках русского языка и литературы) русский 20

4 "Современные технологии обучения и оценивания школьного образования в условиях реализации Государственного образовательного стандарта" русский 20
5 Физика: "Физика предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20

6 "Шахмат сабагындагы жаңы ыкмалар жана технологиялар" РУМЦЭВ “Балажан” кыргыз 20

7 "Электрондук ресурстар орто мектепте" кыргыз 20
8 Английский язык: "Компетентностный подход в обучении английскому языку" русский 20

9 Бала бакча тарбиячысы: "Мектепке чейинки билим берүүнүн заманбап технологиясы" кыргыз 20
10 Башталгыч класстардын мугалими: "Башталгыч класстарга билим берүүнүн заманбап билим берүү технологиялары" кыргыз 20

11 Воспитатели ДОО: «Современные технологии дошкольного образования" русский 20
12 География: "География предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20

13 "Инклюзивдик билим берүү" кыргыз 20
14 Информатика: "Теория и методика преподавания информатики" русский 20

15 Көркөм өнөр: "Көркөм өнөр жана технология предметтерин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20

16 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын эне тили катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" кыргыз 20
17 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын экинчи тил катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" кыргыз 20

18 Математика: "Математика предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20
19 Мектеп директору кыргыз 20

20 "Документы, регламентирующие целостный педагогический процесс" русский 20
21 Начальный класс: " Современные образовательные технологии начального школьного образования" русский 20

22 "Ойлоп табуунун негиздери жана бизнес долборлору" РДИТА “Алтын түйүн” русский 20
23 Русский язык и литература (для школ с кыргызским языком обучения): "Компетентностный подход в обучении русскому языку и литературе как второму" русский 20

24 Русский язык и литература (для школ с русским языком обучения): "Компетентностный подход в обучении русскому языку и литературе как родному" русский 20

25 Соцпедагогика: "Теория и практика социально- педагогической работы в условиях современной школы" русский 20
26 Школьный психолог: "Теория и практика работы школьного психолога" русский 20
Бардыгы: 520

 X агым / X потокДатасы: 2021-жылдын 08-февралынан 2021-жылдын 19-февралына чейин
Дата: с 08 февраля 2021 года по 19 февраля 2021 года
КЖ жогорулатуу курcтарына катталуу электрондук формасын толтуруу 01-февралдан 05-февралга чейин жүрөт / Заполнение электронной формы заявки для зачисление на курсы ПК осуществляется с 01 февраля по 05 февраля 2021 года

Катталуу формасынын шилтемеси / Ссылка на формы заявки https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn08P_QyLr5m6AhaS49JUAeP_qaMaUZ8U4Lbq22Kn7UTJBGw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 (Шилтемени көчүрүӊүз жана Google браузеринин же ж.б. издөө сабына коюӊуз. Аны толтургандан кийин жеке электрондук дарегинизге Инструктивдик-маалыматтык кат жиберилет. / Скопируйте ссылку и вставьте в поисковую строку браузера Google или др. После ее заполнения вы получите Инструктивное письмо на адрес Вашей личной электронной почты.)

Квалификация жогорулатуу курстарынын багыттарынын жана тематикаларынын тизмеси / Перечень направлений и тематик курсов ПК Окутуу тили / Язык обучения Угуучулардын мин.саны / Мин.количество слушателей


1 "Вокал, хор мугалимдери жана музыка кызматкерлеринин жаңы ыкмалары жана технологиялары" РУМЦЭВ “Балажан” кыргыз 20

2 "Компетентностный подход в преподаваний предметов «История» и «Человек и общество» русский 20
3 "Кыргыз адабиятын окутууда компетенттүүлүктүн 3 деңгээлин калыптандыруу" кыргыз 20

4 "Мектепке чейинки билим берүүдө кыргыз тилин окутуунун заманбап технологиялары" (Бала бакча тарбиячылары үчүн) кыргыз 20
5 "Мектепте уюштуруу иштерин санариптештирүү" кыргыз 20

6 "Сабакты эффективдүү өтүүдө информациялык-коммуникациялык технологияларды колдонуу" кыргыз 20

7 "Современные технологии обучения русскому языку" русский 20
8 "Үзгүлтүксүз билим берүү" кыргыз 20

9 Английский язык: "Компетентностный подход в обучении английскому языку" русский 20

10 Бала бакча тарбиячысы: "Мектепке чейинки билим берүүнүн заманбап технологиясы" кыргыз 20

11 Воспитатели ДОО: «Современные технологии дошкольного образования" русский 20

12 География: "Теория и методика обучения географии" русский 20
13 "Декоративдик-прикладдык технология" РДИТА “Алтын түйүн” русский 20

14 Допризывная подготовка: "Теория и методика преподавания предмета допризывной подготовки" русский 20

15 Информатика: "Информатика сабагынын окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20
16 Китепканачылар: "Китепканатаануу" кыргыз 20

17 Классные руководители: "Развитие профессиональной культуры классного руководителя как фактор повышения уровня" русский 20
18 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын эне тили катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" кыргыз 20

19 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын экинчи тил катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" кыргыз 20
20 Математика: "Теория и методика обучения математике" русский 20

21 Мектеп психологу: "Мектеп психологунун ишинин теориясы жана практикасы" кыргыз 20
22 Начальный класс: " Современные образовательные технологии начального школьного образования" русский 20

23 Окуу иштери боюнча директордун орун басарлары кыргыз 20
24 Русский язык и литература (для школ с кыргызским языком обучения): "Компетентностный подход в обучении русскому языку и литературе как второму" русский 20
25 Тарых: "Тарых предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20

26 Физика: "Теория и методика обучения физике" русский 20
27 Химия: "Химия предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20
Бардыгы: 540

XI агым / XI потокДатасы: 2021-жылдын 22-февралынан 2021-жылдын 05-мартка чейин
Дата: с 22 февраля 2021 года по 05 марта 2021 года
КЖ жогорулатуу курcтарына катталуу электрондук формасын толтуруу 15-февралдан 19-февралга чейин жүрөт / Заполнение электронной формы заявки для зачисление на курсы ПК осуществляется с 15 февраля по 19 февраля 2021 года

Катталуу формасынын шилтемеси / Ссылка на формы заявки https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn08P_QyLr5m6AhaS49JUAeP_qaMaUZ8U4Lbq22Kn7UTJBGw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 (Шилтемени көчүрүӊүз жана Google браузеринин же ж.б. издөө сабына коюӊуз. Аны толтургандан кийин жеке электрондук дарегинизге Инструктивдик-маалыматтык кат жиберилет. / Скопируйте ссылку и вставьте в поисковую строку браузера Google или др. После ее заполнения вы получите Инструктивное письмо на адрес Вашей личной электронной почты.)

Квалификация жогорулатуу курстарынын багыттарынын жана тематикаларынын тизмеси / Перечень направлений и тематик курсов ПК Окутуу тили / Язык обучения Угуучулардын мин.саны / Мин.количество слушателей


1 "Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе" русский 20

2 "Мектепте уюштуруу иштерин санариптештирүү" кыргыз 20
3 "Окуу-тарбия процессин этнопедагогизациялоо" кыргыз 20

4 "Тарых жана "Адам жана коом" предметтерин окутуудагы компетенттик мамиле" русский 20
5 "Үзгүлтүксүз билим берүү" кыргыз 20

6 "Финансылык сабаттуулук жана башкаруунун ченемдик укуктук-документтери" кыргыз 20

7 "Электронные ресурсы в школе" русский 20
8 Бала бакча тарбиячысы: "Мектепке чейинки билим берүүнүн заманбап технологиясы" кыргыз 20

9 Башталгыч класстардын мугалими: "Башталгыч класстарга билим берүүнүн заманбап билим берүү технологиялары" кыргыз 20

10 Библиотекари: "Библиотековедение" русский 20
11 Биология: "Теория и методика обучения биологии" русский 20

12 Воспитатели ДОО: «Современные технологии дошкольного образования" русский 20
13 Интернат тарбиячылары русский 20

14 Информатика: "Информатика сабагынын окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20

15 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын эне тили катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" кыргыз 20
16 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын экинчи тил катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" кыргыз 20

17 Музыка: "Музыка сабагын окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20

18 Начальный класс: " Современные образовательные технологии начального школьного образования" русский 20
19 Русский язык и литература (для школ с кыргызским языком обучения): "Компетентностный подход в обучении русскому языку и литературе как второму" русский 20

20 Русский язык и литература (для школ с русским языком обучения): "Компетентностный подход в обучении русскому языку и литературе как родному" русский 20
21 Соцпедагогика: "Теория и практика социально- педагогической работы в условиях современной школы" русский 20

22 Тарбия иштери боюнча директордун орун басарлары русский 20
23 Химия: "Теория и методика обучения химии" русский 20

24 "Этнотехнология жана пескография" РДИТА “Алтын түйүн” русский 20
Бардыгы: 480

XII агым / XII потокДатасы: 2021-жылдын 09-марттан 2021-жылдын 19-мартка чейин
Дата: с 09 марта 2021 года по 19 марта 2021 года
КЖ жогорулатуу курcтарына катталуу электрондук формасын толтуруу 01-марттан 05-мартка чейин жүрөт / Заполнение электронной формы заявки для зачисление на курсы ПК осуществляется с 01 марта по 05 марта 2021 года

Катталуу формасынын шилтемеси / Ссылка на формы заявки https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn08P_QyLr5m6AhaS49JUAeP_qaMaUZ8U4Lbq22Kn7UTJBGw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 (Шилтемени көчүрүӊүз жана Google браузеринин же ж.б. издөө сабына коюӊуз. Аны толтургандан кийин жеке электрондук дарегинизге Инструктивдик-маалыматтык кат жиберилет. / Скопируйте ссылку и вставьте в поисковую строку браузера Google или др. После ее заполнения вы получите Инструктивное письмо на адрес Вашей личной электронной почты.)

Квалификация жогорулатуу курстарынын багыттарынын жана тематикаларынын тизмеси / Перечень направлений и тематик курсов ПК Окутуу тили / Язык обучения Угуучулардын мин.саны / Мин.количество слушателей


1 "Азыркы сабакты даярдап өткөрүү технологиясы" кыргыз 20

2 "Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе" русский 20
3 "Компьютердик сабаттуулук" кыргыз 20

4 "Мектепке чейинки билим берүүдө кыргыз тилин окутуунун заманбап технологиялары" (Бала бакча тарбиячылары үчүн) кыргыз 20
5 "Мектепте жалпы педагогикалык процессти жөнгө салуучу документтер" кыргыз 20

6 "Методические аспекты использованиях цифровых и коммуникационных технологий преподавателей творческих коллективов в работе внешкольных организациях дополнительного образования республики" НЦДЮ "Сейтек" русский 20

7 "Практические аспекты инклюзивного образования" русский 20
8 "Современные технологии обучения в школе" русский 20

9 "Социалдык педагогиканын кесиптик ишмердиги" кыргыз 20
10 Адам жана коом русский 20

11 Башталгыч класстардын мугалими: "Башталгыч класстарга билим берүүнүн заманбап билим берүү технологиялары" кыргыз 20
12 Воспитатели ДОО: «Современные технологии дошкольного образования" русский 20

13 География: "География предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20
14 Изобразительное искусство: "Теория и методика преподавания изобразительного- художественного творчества и технологии" русский 20

15 Информатика: "Информатика сабагынын окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20

16 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын экинчи тил катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" кыргыз 20
17 Манас таануу кыргыз 20

18 Математика: "Математика предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20
19 Мектеп директору русский 20

20 Начальный класс: " Современные образовательные технологии начального школьного образования" русский 20
21 Немец тили русский 20

22 Русский язык и литература (для школ с кыргызским языком обучения): "Компетентностный подход в обучении русскому языку и литературе как второму" русский 20

23 Русский язык и литература (для школ с русским языком обучения): "Компетентностный подход в обучении русскому языку и литературе как родному" русский 20
24 Физика: "Физика предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20

25 Химия: "Химия предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20
Бардыгы: 500

XIII агым / XIII потокДатасы: 2021-жылдын 22-марттан 2021-жылдын 02-апрелге чейин
Дата: с 22 марта 2021 года по 02 апреля 2021 года
КЖ жогорулатуу курcтарына катталуу электрондук формасын толтуруу 15-марттан 19-мартка чейин жүрөт / Заполнение электронной формы заявки для зачисление на курсы ПК осуществляется с 15 марта по 19 марта 2021 года

Катталуу формасынын шилтемеси / Ссылка на формы заявки https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn08P_QyLr5m6AhaS49JUAeP_qaMaUZ8U4Lbq22Kn7UTJBGw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 (Шилтемени көчүрүӊүз жана Google браузеринин же ж.б. издөө сабына коюӊуз. Аны толтургандан кийин жеке электрондук дарегинизге Инструктивдик-маалыматтык кат жиберилет. / Скопируйте ссылку и вставьте в поисковую строку браузера Google или др. После ее заполнения вы получите Инструктивное письмо на адрес Вашей личной электронной почты.)

Квалификация жогорулатуу курстарынын багыттарынын жана тематикаларынын тизмеси / Перечень направлений и тематик курсов ПК Окутуу тили / Язык обучения Угуучулардын мин.саны / Мин.количество слушателей


1 "Современные образовательные тенденции в обучении и воспитании" русский 20

2 "Компьютерная грамотность" русский 20
3 "Мектептин практикасынын шартында педагогика жана психологиянын теориялык негиздери" кыргыз 20

4 "Предметтик стандарттын талаптарына ылайык сабактарды пландаштырууну өркүндөтүү" кыргыз 20
5 "Социалдык багыттоо" кыргыз 20

6 "Үзгүлтүксүз билим берүү" кыргыз 20

7 Английский язык: "Компетентностный подход в обучении английскому языку" русский 20
8 Бала бакча тарбиячысы: "Мектепке чейинки билим берүүнүн заманбап технологиясы" кыргыз 20

9 Башталгыч класстардын мугалими: "Башталгыч класстарга билим берүүнүн заманбап билим берүү технологиялары" кыргыз 20
10 Воспитатели ДОО: «Современные технологии дошкольного образования" русский 20

11 География: "География предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20
12 Допризывная подготовка: "Теория и методика преподавания предмета допризывной подготовки" русский 20

13 Информатика: "Теория и методика преподавания информатики" русский 20
14 История: "Теория и методика преподавания истории" русский 20

15 Классные руководители: "Развитие профессиональной культуры классного руководителя как фактор повышения уровня" русский 20

16 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын эне тили катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" кыргыз 20
17 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын экинчи тил катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" кыргыз 20

18 Окуу иштери боюнча директордун орун басарлары кыргыз 20

19 Русский язык и литература (для школ с кыргызским языком обучения): "Компетентностный подход в обучении русскому языку и литературе как второму" русский 20
20 "Сабакты эффективдүү өтүүдө информациялык-коммуникациялык технологияларды колдонуу" кыргыз 20

21 Соцпедагогика: "Теория и практика социально- педагогической работы в условиях современной школы" русский 20
22 Физическая культура: "Теория и методика преподавания физической культуры" русский 20

23 Химия: "Химия предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20

Бардыгы: 460


XIV агым / XIV поток
Датасы: 2021-жылдын 05-апрелден 2021-жылдын 16-апрелге чейин
Дата: с 05 апреля 2021 года по 16 апреля 2021 года
КЖ жогорулатуу курcтарына катталуу электрондук формасын толтуруу 29-марттан 02-апрелге чейин жүрөт / Заполнение электронной формы заявки для зачисление на курсы ПК осуществляется с 29 марта по 02 апреля 2021 года

Катталуу формасынын шилтемеси / Ссылка на формы заявки https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn08P_QyLr5m6AhaS49JUAeP_qaMaUZ8U4Lbq22Kn7UTJBGw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 (Шилтемени көчүрүӊүз жана Google браузеринин же ж.б. издөө сабына коюӊуз. Аны толтургандан кийин жеке электрондук дарегинизге Инструктивдик-маалыматтык кат жиберилет. / Скопируйте ссылку и вставьте в поисковую строку браузера Google или др. После ее заполнения вы получите Инструктивное письмо на адрес Вашей личной электронной почты.)

Квалификация жогорулатуу курстарынын багыттарынын жана тематикаларынын тизмеси / Перечень направлений и тематик курсов ПК Окутуу тили / Язык обучения Угуучулардын мин.саны / Мин.количество слушателей


1 "Мектепте уюштуруу иштерин санариптештирүү" кыргыз 20

2 "Методические аспекты использованиях цифровых и коммуникационных технологий преподавателей творческих коллективов в работе внешкольных организациях дополнительного образования республики" НЦДЮ "Сейтек" русский 20
3 "Окутуудагы жана баалоодогу заманбап билим берүү технологиялары" кыргыз 20

4 "Окуу-тарбия процессин этнопедагогизациялоо" кыргыз 20
5 "Социальное ориентирование" русский 20

6 "Чет тилин окутуунун заманбап технологиялары" кыргыз 20

7 "Электронные ресурсы в школе" русский 20
8 Английский язык: "Компетентностный подход в обучении английскому языку" русский 20

9 Бала бакча тарбиячысы: "Мектепке чейинки билим берүүнүн заманбап технологиясы" кыргыз 20
10 Биология: "Биология предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20

11 Воспитатели ДОО: «Современные технологии дошкольного образования" русский 20
12 География: "Теория и методика обучения географии" русский 20

13 Допризывная подготовка: "Теория и методика преподавания предмета допризывной подготовки" русский 20
14 Интернат тарбиячылары русский 20

15 Китепканачылар: "Китепканатаануу" кыргыз 20

16 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын эне тили катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" кыргыз 20
17 Математика: "Математика предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20

18 Музыка: "Музыка сабагын окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20
19 Начальный класс: " Современные образовательные технологии начального школьного образования" русский 20

20 Немец тили кыргыз 20
21 Окуу иштери боюнча директордун орун басарлары русский 20

22 Русский язык и литература (для школ с кыргызским языком обучения): "Компетентностный подход в обучении русскому языку и литературе как второму" русский 20
23 Соцпедагогика: "Азыркы мектептин шартында социалдык педагогикалык иштин теориясы жана практикасы" кыргыз 20

24 "Компетентностный подход в преподаваний предметов «История» и «Человек и общество" русский 20
25 Физика: "Теория и методика обучения физике" русский 20

26 Химия: "Теория и методика обучения химии" русский 20
27 Школьный психолог: "Теория и практика работы школьного психолога" русский 20
Бардыгы: 540


XV агым / XV поток
Датасы: 2021-жылдын 19-апрелден 2021-жылдын 30-апрелге чейин
Дата: с 19 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года
КЖ жогорулатуу курcтарына катталуу электрондук формасын толтуруу 12-апрелден 16-апрелге чейин жүрөт / Заполнение электронной формы заявки для зачисление на курсы ПК осуществляется с 12 апреля по 16 апреля 2021 года

Катталуу формасынын шилтемеси / Ссылка на формы заявки https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn08P_QyLr5m6AhaS49JUAeP_qaMaUZ8U4Lbq22Kn7UTJBGw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 (Шилтемени көчүрүӊүз жана Google браузеринин же ж.б. издөө сабына коюӊуз. Аны толтургандан кийин жеке электрондук дарегинизге Инструктивдик-маалыматтык кат жиберилет. / Скопируйте ссылку и вставьте в поисковую строку браузера Google или др. После ее заполнения вы получите Инструктивное письмо на адрес Вашей личной электронной почты.)

Квалификация жогорулатуу курстарынын багыттарынын жана тематикаларынын тизмеси / Перечень направлений и тематик курсов ПК Окутуу тили / Язык обучения Угуучулардын мин.саны / Мин.количество слушателей


1 "Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе" русский 20

2 "Компетентностный подход в преподаваний предметов «История» и «Человек и общество» русский 20
3 "Компетентностный подход в системе образования" русский 20

4 "Компьютерная грамотность" русский 20
5 "Мектепке чейинки билим берүүдө кыргыз тилин окутуунун заманбап технологиялары" (Бала бакча тарбиячылары үчүн) кыргыз 20

6 "Мектептин практикасынын шартында педагогика жана психологиянын теориялык негиздери" кыргыз 20

7 "Окутуунун сапатын башкаруунун методдору" кыргыз 20
8 "Организации деятельности ребенка в условиях инклюзивного подхода" русский 20

9 Адам жана коом кыргыз 20
10 Английский язык: "Компетентностный подход в обучении английскому языку" кыргыз 20

11 Аскерге чейинки даярдык: "Мектепте аскерге чейинки даярдоо предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20
12 Бала бакча тарбиячысы: "Мектепке чейинки билим берүүнүн заманбап технологиясы" кыргыз 20

13 Воспитатели ДОО: «Современные технологии дошкольного образования" русский 20
14 География: "География предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20

15 Дене тарбия: "Дене тарбия сабагын окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20

16 Интернат тарбиячылары кыргыз 20
17 Көркөм өнөр: "Көркөм өнөр жана технология предметтерин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20

18 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын эне тили катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" кыргыз 20
19 Математика: "Теория и методика обучения математике" русский 20

20 Мектеп директору русский 20
21 Начальный класс: " Современные образовательные технологии начального школьного образования" русский 20

22 Повышения квалификации директоров, завучей и методистов РУМЦЭВ “Балажан” русский 20
23 Русский язык и литература (для школ с кыргызским языком обучения): "Компетентностный подход в обучении русскому языку и литературе как второму" русский 20

24 Соцпедагогика: "Азыркы мектептин шартында социалдык педагогикалык иштин теориясы жана практикасы" кыргыз 20
25 Физика: "Физика предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20

26 Школьный психолог: "Теория и практика работы школьного психолога" русский 20


Бардыгы: 520


XVI агым / XVI поток
Датасы: 2021-жылдын 03-майдан 2021-жылдын 14-майга чейин
Дата: с 03 мая 2021 года по 14 мая 2021 года
КЖ жогорулатуу курcтарына катталуу электрондук формасын толтуруу 26-апрелден 30-апрелге чейин жүрөт / Заполнение электронной формы заявки для зачисление на курсы ПК осуществляется с 26 апреля по 30 апреля 2021 года

Катталуу формасынын шилтемеси / Ссылка на формы заявки https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn08P_QyLr5m6AhaS49JUAeP_qaMaUZ8U4Lbq22Kn7UTJBGw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 (Шилтемени көчүрүӊүз жана Google браузеринин же ж.б. издөө сабына коюӊуз. Аны толтургандан кийин жеке электрондук дарегинизге Инструктивдик-маалыматтык кат жиберилет. / Скопируйте ссылку и вставьте в поисковую строку браузера Google или др. После ее заполнения вы получите Инструктивное письмо на адрес Вашей личной электронной почты.)

Квалификация жогорулатуу курстарынын багыттарынын жана тематикаларынын тизмеси / Перечень направлений и тематик курсов ПК Окутуу тили / Язык обучения Угуучулардын мин.саны / Мин.количество слушателей


1 "Азыркы сабакты даярдап өткөрүү технологиясы" кыргыз 20

2 "Мектепке чейинки билим берүүдө кыргыз тилин окутуунун заманбап технологиялары" (Бала бакча тарбиячылары үчүн) кыргыз 20
3 "Мектепте жалпы педагогикалык процессти жөнгө салуучу документтер" русский 20

4 "Предметтик стандарттын талаптарына ылайык сабактарды пландаштырууну өркүндөтүү" кыргыз 20
5 "Сабакты эффективдүү өтүүдө информациялык-коммуникациялык технологияларды колдонуу" кыргыз 20

6 "Социалдык багыттоо" кыргыз 20

7 Английский язык: "Компетентностный подход в обучении английскому языку" русский 20
8 Аскерге чейинки даярдык: "Мектепте аскерге чейинки даярдоо предметин окутуунун теориясы жана методикасы" русский 20

9 Бала бакча тарбиячысы: "Мектепке чейинки билим берүүнүн заманбап технологиясы" русский 20
10 Башталгыч класстардын мугалими: "Башталгыч класстарга билим берүүнүн заманбап билим берүү технологиялары" кыргыз 20

11 Библиотекари: "Библиотековедение" русский 20
12 Воспитатели ДОО: «Современные технологии дошкольного образования" русский 20

13 География: "Теория и методика обучения географии" кыргыз 20
14 Интернат тарбиячылары (к) кыргыз 20

15 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын эне тили катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" кыргыз 20

16 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын экинчи тил катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" русский 20
17 Математика: "Математика предметин окутуунун теориясы жана методикасы" русский 20

18 Начальный класс: " Современные образовательные технологии начального школьного образования" кыргыз 20
19 Окуу иштери боюнча директордун орун басарлары кыргыз 20

20 Программа подготовки детей к школе «Наристе» (480 часов) кыргыз 20
21 Русский язык и литература (для школ с кыргызским языком обучения): "Компетентностный подход в обучении русскому языку и литературе как второму" русский 20

22 Соцпедагогика: "Азыркы мектептин шартында социалдык педагогикалык иштин теориясы жана практикасы" кыргыз 20
23 Химия: "Теория и методика обучения химии" русский 20

24 Школьный психолог: "Теория и практика работы школьного психолога" кыргыз 20

Бардыгы: 480


XVII агым / XVII поток
Датасы: 2021-жылдын 17-майдан 2021-жылдын 28-майга чейин
Дата: с 17 мая 2021 года по 28 мая 2021 года
КЖ жогорулатуу курcтарына катталуу электрондук формасын толтуруу 10-майдан 14-майга чейин жүрөт / Заполнение электронной формы заявки для зачисление на курсы ПК осуществляется с 10 мая по 14 мая 2021 года

Катталуу формасынын шилтемеси / Ссылка на формы заявки https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn08P_QyLr5m6AhaS49JUAeP_qaMaUZ8U4Lbq22Kn7UTJBGw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 (Шилтемени көчүрүӊүз жана Google браузеринин же ж.б. издөө сабына коюӊуз. Аны толтургандан кийин жеке электрондук дарегинизге Инструктивдик-маалыматтык кат жиберилет. / Скопируйте ссылку и вставьте в поисковую строку браузера Google или др. После ее заполнения вы получите Инструктивное письмо на адрес Вашей личной электронной почты.)

Квалификация жогорулатуу курстарынын багыттарынын жана тематикаларынын тизмеси / Перечень направлений и тематик курсов ПК Окутуу тили / Язык обучения Угуучулардын мин.саны / Мин.количество слушателей


1 Бала бакча тарбиячысы: "Мектепке чейинки билим берүүнүн заманбап технологиясы" кыргыз 20

2 Башталгыч класстардын мугалими: "Башталгыч класстарга билим берүүнүн заманбап билим берүү технологиялары" кыргыз 20
3 Программа развития детей от 3 до 6 лет «Балалык» русский 20

4 "Мектепке чейинки билим берүүдө кыргыз тилин окутуунун заманбап технологиялары" (Бала бакча тарбиячылары үчүн) кыргыз 20
5 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын эне тили катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" кыргыз 20

6 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын экинчи тил катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" кыргыз 20

7 Русский язык и литература (для школ с кыргызским языком обучения): "Компетентностный подход в обучении русскому языку и литературе как второму" русский 20
8 Английский язык: "Компетентностный подход в обучении английскому языку" русский 20

9 "Кыргыз тилин экинчи тил катары окутуудагы коммуникативдик компетенттүүлүктөр" кыргыз 20
10 Физика: "Теория и методика обучения физике" русский 20

11 Русский язык и литература (для школ с русским языком обучения): "Компетентностный подход в обучении русскому языку и литературе как родному" русский 20
12 Информатика: "Теория и методика преподавания информатики" русский 20

13 Көркөм өнөр: "Көркөм өнөр жана технология предметтерин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20
14 Физическая культура: "Теория и методика преподавания физической культуры" русский 20

15 "Компьютердик сабаттуулук" кыргыз 20

16 "Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе" русский 20
17 Аскерге чейинки даярдык: "Мектепте аскерге чейинки даярдоо предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20

18 "Современные образовательные тенденции в обучении и воспитании" русский 20
19 "Мектептин практикасынын шартында педагогика жана психологиянын теориялык негиздери" кыргыз 20

20 Соцпедагогика: "Теория и практика социально- педагогической работы в условиях современной школы" русский 20
21 Мектеп психологу: "Мектеп психологунун ишинин теориясы жана практикасы" кыргыз 20

22 Класс жетекчилер кыргыз 20
23 Райондук окуу-усулдук кабинет башчылары кыргыз 20

24 Математика: "Теория и методика обучения математике" русский 20

25 Биология: "Биология предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20
Бардыгы: 500XVIII агым / XVIII потокДатасы: 2021-жылдын 31-майдан 2021-жылдын 11-июнга чейин
Дата: с 31 мая 2021 года по 11 июня 2021 года
КЖ жогорулатуу курcтарына катталуу электрондук формасын толтуруу 24-майдан 28-майга чейин жүрөт / Заполнение электронной формы заявки для зачисление на курсы ПК осуществляется с 24 мая по 28 мая 2021 года

Катталуу формасынын шилтемеси / Ссылка на формы заявки https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn08P_QyLr5m6AhaS49JUAeP_qaMaUZ8U4Lbq22Kn7UTJBGw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 (Шилтемени көчүрүӊүз жана Google браузеринин же ж.б. издөө сабына коюӊуз. Аны толтургандан кийин жеке электрондук дарегинизге Инструктивдик-маалыматтык кат жиберилет. / Скопируйте ссылку и вставьте в поисковую строку браузера Google или др. После ее заполнения вы получите Инструктивное письмо на адрес Вашей личной электронной почты.)

Квалификация жогорулатуу курстарынын багыттарынын жана тематикаларынын тизмеси / Перечень направлений и тематик курсов ПК Окутуу тили / Язык обучения Угуучулардын мин.саны / Мин.количество слушателей


1 "Инклюзивное образование. Ребенок с особенностями развития в детском саду и в школе" русский 20

2 "Компетентностный подход в системе образования" кыргыз 20
3 "Окутуунун сапатын башкаруунун методдору" кыргыз 20

4 "Социалдык багыттоо" кыргыз 20
5 "Эффективная коммуникация родителей и детей" русский 20

6 3 жаштан 6 жашка чейин балдарды өнүктүрүү «Балалык» программасы кыргыз 20

7 "Азыркы сабакты даярдап өткөрүү технологиясы" кыргыз 20
8 Английский язык: "Компетентностный подход в обучении английскому языку" русский 20

9 Аскерге чейинки даярдык: "Мектепте аскерге чейинки даярдоо предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20
10 Бала бакча тарбиячысы: "Мектепке чейинки билим берүүнүн заманбап технологиясы" кыргыз 20

11 Башталгыч класстардын мугалими: "Башталгыч класстарга билим берүүнүн заманбап билим берүү технологиялары" кыргыз 20
12 Информатика: "Теория и методика преподавания информатики" русский 20

13 Класс жетекчилер кыргыз 20
14 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын экинчи тил катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" кыргыз 20

15 Музыка: "Теория и методика преподавания музыки" русский 20

16 Начальный класс: " Современные образовательные технологии начального школьного образования" русский 20

17 Райондук окуу-усулдук кабинет башчылары русский 20

18 Русский язык и литература (для школ с кыргызским языком обучения): "Компетентностный подход в обучении русскому языку и литературе как второму" русский 20

19 Соцпедагогика: "Азыркы мектептин шартында социалдык педагогикалык иштин теориясы жана практикасы" кыргыз 20

20 Химия: "Химия предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20


Бардыгы: 400XIX агым / XIX потокДатасы: 2021-жылдын 14-июндан 2021-жылдын 25-июнга чейин
Дата: с 14 июня 2021 года по 25 июня 2021 года
КЖ жогорулатуу курcтарына катталуу электрондук формасын толтуруу 07-июндан 11-июнга чейин жүрөт / Заполнение электронной формы заявки для зачисление на курсы ПК осуществляется с 07 июня по 11 июня 2021 года

Катталуу формасынын шилтемеси / Ссылка на формы заявки https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn08P_QyLr5m6AhaS49JUAeP_qaMaUZ8U4Lbq22Kn7UTJBGw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 (Шилтемени көчүрүӊүз жана Google браузеринин же ж.б. издөө сабына коюӊуз. Аны толтургандан кийин жеке электрондук дарегинизге Инструктивдик-маалыматтык кат жиберилет. / Скопируйте ссылку и вставьте в поисковую строку браузера Google или др. После ее заполнения вы получите Инструктивное письмо на адрес Вашей личной электронной почты.)

Квалификация жогорулатуу курстарынын багыттарынын жана тематикаларынын тизмеси / Перечень направлений и тематик курсов ПК Окутуу тили / Язык обучения Угуучулардын мин.саны / Мин.количество слушателей


1 "Жалпы билим берүүчү стандарттарга негизделген интерактивдүү окутуу" кыргыз 20

2 "Компьютерная грамотность" русский 20
3 "Мектепте жалпы педагогикалык процессти жөнгө салуучу документтер" кыргыз 20

4 "Предметтик стандарттын талаптарына ылайык сабактарды пландаштырууну өркүндөтүү" кыргыз 20
5 "Сабакты эффективдүү өтүүдө информациялык-коммуникациялык технологияларды колдонуу" кыргыз 20

6 "Социалдык педагогиканын кесиптик ишмердиги" кыргыз 20

7 3 жаштан 6 жашка чейин балдарды өнүктүрүү «Балалык» программасы кыргыз 20
8 Адеп кыргыз 20

9 Английский язык: "Компетентностный подход в обучении английскому языку" русский 20

10 Башталгыч класстардын мугалими: "Башталгыч класстарга билим берүүнүн заманбап билим берүү технологиялары" кыргыз 20

11 Допризывная подготовка: "Теория и методика преподавания предмета допризывной подготовки" русский 20

12 Класс жетекчилер кыргыз 20

13 Кыргыз тили жана адабияты (окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде): "Кыргыз тилин жана адабиятын экинчи тил катары компетенттүүлүккѳ негиздеп окутуу" кыргыз 20

14 Математика: "Теория и методика обучения математике" русский 20

15 Мектеп психологу: "Мектеп психологунун ишинин теориясы жана практикасы" кыргыз 20

16 Методисты ДОО: "Современные технологии управления методической работой ДОО" русский 20

17 Русский язык и литература (для школ с кыргызским языком обучения): "Компетентностный подход в обучении русскому языку и литературе как второму" русский 20
18 Тарбия иштери боюнча директордун орун басарлары (о) русский 20
Бардыгы: 360

XX агым / XX поток
Датасы: 2021-жылдын 28-июндан 2021-жылдын 09-июлга чейин
Дата: с 28 июня 2021 года по 09 июля 2021 года
КЖ жогорулатуу курcтарына катталуу электрондук формасын толтуруу 21-июндан 25-июнга чейин жүрөт / Заполнение электронной формы заявки для зачисление на курсы ПК осуществляется с 21 июня по 25 июня 2021 года

Катталуу формасынын шилтемеси / Ссылка на формы заявки https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn08P_QyLr5m6AhaS49JUAeP_qaMaUZ8U4Lbq22Kn7UTJBGw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 (Шилтемени көчүрүӊүз жана Google браузеринин же ж.б. издөө сабына коюӊуз. Аны толтургандан кийин жеке электрондук дарегинизге Инструктивдик-маалыматтык кат жиберилет. / Скопируйте ссылку и вставьте в поисковую строку браузера Google или др. После ее заполнения вы получите Инструктивное письмо на адрес Вашей личной электронной почты.)

Квалификация жогорулатуу курстарынын багыттарынын жана тематикаларынын тизмеси / Перечень направлений и тематик курсов ПК Окутуу тили / Язык обучения Угуучулардын мин.саны / Мин.количество слушателей


1 "Адам жана коом" кыргыз 20

2 "Окутуудагы жана баалоодогу заманбап билим берүү технологиялары" кыргыз 20

3 "Практические аспекты инклюзивного образования" русский 20

4 "Социалдык педагогиканын кесиптик ишмердиги" кыргыз 20

5 "Финансылык сабаттуулук жана башкаруунун ченемдик укуктук-документтери" кыргыз 20

6 "Азыркы сабакты даярдап өткөрүү технологиясы" кыргыз 20
7 Английский язык: "Компетентностный подход в обучении английскому языку" русский 20

8 Аскерге чейинки даярдык: "Мектепте аскерге чейинки даярдоо предметин окутуунун теориясы жана методикасы" кыргыз 20

9 Балдарды мектепке даярдоо «Наристе» (480 саат) программасы кыргыз 20

10 Башталгыч класстардын мугалими: "Башталгыч класстарга билим берүүнүн заманбап билим берүү технологиялары" кыргыз 20

11 Интернат тарбиячылары кыргыз 20

12 Мектеп психологу: "Мектеп психологунун ишинин теориясы жана практикасы" кыргыз 20
13 Программа " Материнская школа" русский 20

14 Русский язык и литература (для школ с кыргызским языком обучения): "Компетентностный подход в обучении русскому языку и литературе как второму" русский 20

15 Русский язык и литература (для школ с русским языком обучения): "Компетентностный подход в обучении русскому языку и литературе как родному" русский 20

16 Тарбия иштери боюнча директордун орун басарлары русский 20


Бардыгы: 320
Кафедралар боюнча көчмө курстардын саны:


Информатика,технология ж/а искусство кафедрасы 4
Мектепке чейинки жана башталгыч мектептик билим берүү кафедрасы 5
Филологиялык билим берүү 10
Табигый-илимий ж/а математикалык билим берүү кафедрасы 12
Педагогика, психология жана социалдык-гуманитардык билим берүү кафедрасы 15
Бардык көчмө курстар 46

КР БбИМ алдындагы РПККЖж-аКДИ директору: проф.Дюшеева Н.К. п.и.д., проф. Дюшеева Н.К.
Аткаруучулар:Окуу методикалык жана илимий иштер боюнча директордун орун басары: Шергазиев А.Ж. Тел.: 0312 67-82-69Окуу бөлүмүнүн башчысы: Талантбек кызы А. Тел. : 0312 67-85-26