Педагогика, психология жана социалдык-гуманитардык билим берүү кафедрасы


Усупова Мырзагул Кадыевна

Телефону:0 (312) 67 85 75

E-mail: myrzagul.usupova@mail.ru

Кызматы: Кафедра башчысы

Илимий даражасы: Филология илимдеринин кандидаты;

Илимий наамы: Доцент

1951-жылы кафедрасы Педагогика, психология жана социалдык-гуманитардык билим берүү кафедрасы “Гуманитардык жана социалдык илимдер” деп аталган.2017-жылдын 1-январынан баштап Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту болуп, кайра өзгөрүлгөндөн кийин “Педагогика, психология жана социалдык-гуманитардык билим берүү” кафедрасы аталып калды.

Коомдун өзгөрүүсүнө байланыштуу, мектепте билим берүүгө жогорку талаптар коюлууда. Мектепте окутулуучу дисциплиналардын ичинен социалдык-гуманитардык илимдерди окутууда мугалимдер көп кыйынчылыктарга учуроодо. Анткени мезгилдин талаптарына ылайык социалдык-гуманитардык циклдеги дисциплиналардын мазмуну өзгөргөн. Мазмунду өзгөртүү гумандаштыруу, демократиялаштыруу, интеграциялоо (ирилдештирүү) жана дифференциялаштыруу багыттарына (гуманитардык, табигый-математикалык, профилдик, мамлекеттик, мамлекеттик эмес, гимназия, лицей, атайын (спец)мектептер) ылайык окутуунун окуу пландары түрдүү окуу программалары, окуу китептери, окуу методикалык колдонмолор пайда болду.

Азимова Матлюба Латыповна
Азимова Матлюба Латыповна
Илимий даражасы:

Илимий наамы:
Ага окутуучу
Кызматы:

Кыдыралиева Айтикан Раимжановна
Кыдыралиева Айтикан Раимжановна
Илимий даражасы:

Илимий наамы:
Ага окутуучу
Кызматы:

Советбек кызы Нуркыз
Советбек кызы Нуркыз
Илимий даражасы:

Илимий наамы:
Ага окутуучу
Кызматы:

Аскарова Наргиза Нарынбековна
Аскарова Наргиза Нарынбековна
Илимий даражасы:

Илимий наамы:

Кызматы:
Ага лаборант
•  Тарых предметин окутуунун теориясы жана методикасы;
•  Интеграцияланган курсту окутуунун теориясы жана методикасы;
•  Интернат жана балдар үйүнүн тарбиячысынын теориялык жана практикалык иштери;
•  Адеп предметин окутуунун теорисяы жана методикасы;
•  Класс жетекчилер үчүн «Мектепте окуу-тарбия поцессин башкаруу;
•  Жогорку окуу жайдын мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу;
•  Мектепте окуу-тарбия ишинин сапатын жогорулатууну башкаруу;
•  Мектептин психологунун ишинин теориясы жана практикасы»
• Мектепте билим берүүнүн сапатын башкаруу;
• Инновация: окутуунун жана окуунун жаңы формалары;
•  Окуу тарбия процессине метапредметтик;
• Мектептин социалдык педагогунун ишинин теориясы;
•  Мектептен тышкары балдарга билим берүү уюмдарынын жаңы башкаруу механизмдери;
• Окуу тарбия процессине метапредметтик;
•  Мектептен тышкары балдарга билим берүү уюмдарынын жаңы башкаруу механизмдери;
• Подготовка текстов лекции на тему: «Нормативно правовые основы образования КР». Проблемы повышение квалификации учителей на современном этапе.
 • Разработка  предметного стандарта по истории для 10-11 классов, стандарта и программы по предмету «История религиозной культуры»
 Обновление лекционных материалов. Составление лекций и учебных программ для курсов повышения квалификации.  Участие на конференциях, тренингах, проведение открытых занятий.
• Разработка учебной программы по предмету правоведение.
• Подготовка и публикация научных статьей.
• Разработка рабочих тетрадей по истории 5-11-кл.
• Работа  над диссертационными исследованиями

Бишкек шаары. Широкая 1 көч.. Кабинет №217
Педагогика, психология жана социалдык-гуманитардык билим берүү кафедрасы
e-mail: ripk.ppsgo@gmail.com
Тел: (0312) 67-85-75