Педагогика, психология жана социалдык-гуманитардык билим берүү кафедрасы


Кыдыралиева Айтикан Раимжановна

Телефону:

E-mail: datka.74@bk.ru

Кызматы: Кафедра башчысы

Илимий даражасы: 

Илимий наамы: Улук окутуучу

1951-жылы кафедрасы Педагогика, психология жана социалдык-гуманитардык билим берүү кафедрасы “Гуманитардык жана социалдык илимдер” деп аталган.2017-жылдын 1-январынан баштап Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту болуп, кайра өзгөрүлгөндөн кийин “Педагогика, психология жана социалдык-гуманитардык билим берүү” кафедрасы аталып калды.

Коомдун өзгөрүүсүнө байланыштуу, мектепте билим берүүгө жогорку талаптар коюлууда. Мектепте окутулуучу дисциплиналардын ичинен социалдык-гуманитардык илимдерди окутууда мугалимдер көп кыйынчылыктарга учуроодо. Анткени мезгилдин талаптарына ылайык социалдык-гуманитардык циклдеги дисциплиналардын мазмуну өзгөргөн. Мазмунду өзгөртүү гумандаштыруу, демократиялаштыруу, интеграциялоо (ирилдештирүү) жана дифференциялаштыруу багыттарына (гуманитардык, табигый-математикалык, профилдик, мамлекеттик, мамлекеттик эмес, гимназия, лицей, атайын (спец)мектептер) ылайык окутуунун окуу пландары түрдүү окуу программалары, окуу китептери, окуу методикалык колдонмолор пайда болду.

Кафедра мүчөлөрү отурумда

1) Дюшеева Н.К.- п.и.д., профессор
2) Добаев К.Д.- п.и.д., профессор
3) Карынов Ч.К. - к.ю.н., доцент
4) Азимова М.Л.- ага окутуучу
5) Кыдыралиева А.Р.- ага окутуучу
6) Дооталиев А.К.- ага окутууч
7) Казанбаева К.А.- ага окутуучу
8) Таласбаева А.Ж. - ага окутуучу
9) Султанкулов Д.И. - ага окутуучу
10) Масликова Н.А. - ага окутуучу
11) Сагынбаева К.А. - ага окутуучу
12) Шергазиев А.Ж. - ага окутуучу
13) Джапарова З.Б. – ага окутуучу
14) Мусина Д.С. –п.и.к. ага окутуучу
•  Тарых предметин окутуунун теориясы жана методикасы;
•  Интеграцияланган курсту окутуунун теориясы жана методикасы;
•  Интернат жана балдар үйүнүн тарбиячысынын теориялык жана практикалык иштери;
•  Адеп предметин окутуунун теорисяы жана методикасы;
•  Класс жетекчилер үчүн «Мектепте окуу-тарбия поцессин башкаруу;
•  Жогорку окуу жайдын мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу;
•  Мектепте окуу-тарбия ишинин сапатын жогорулатууну башкаруу;
•  Мектептин психологунун ишинин теориясы жана практикасы»
• Мектепте билим берүүнүн сапатын башкаруу;
• Инновация: окутуунун жана окуунун жаңы формалары;
•  Окуу тарбия процессине метапредметтик;
• Мектептин социалдык педагогунун ишинин теориясы;
•  Мектептен тышкары балдарга билим берүү уюмдарынын жаңы башкаруу механизмдери;
• Окуу тарбия процессине метапредметтик;
•  Мектептен тышкары балдарга билим берүү уюмдарынын жаңы башкаруу механизмдери;
• Подготовка текстов лекции на тему: «Нормативно правовые основы образования КР». Проблемы повышение квалификации учителей на современном этапе.
 • Разработка  предметного стандарта по истории для 10-11 классов, стандарта и программы по предмету «История религиозной культуры»
 Обновление лекционных материалов. Составление лекций и учебных программ для курсов повышения квалификации.  Участие на конференциях, тренингах, проведение открытых занятий.
• Разработка учебной программы по предмету правоведение.
• Подготовка и публикация научных статьей.
• Разработка рабочих тетрадей по истории 5-11-кл.
• Работа  над диссертационными исследованиями

Бишкек шаары. Широкая 1 көч.. Кабинет №212
Педагогика, психология жана социалдык-гуманитардык билим берүү кафедрасы
e-mail: ripk.ppsgo@gmail.com
Тел: (0312) 67-85-75