Тил окутуучуларынын квалификациясын жогорулатуу боюнча инновациялык технологиялар борбору 


Артыкбаева Гульмира Эрматовна

Телефону: 0554 336 658

E-mail: nadirahanum@mail.ru

Кызматы: ТОКЖИТ борборунун башчысы

Илимий даражасы: 

Илимий наамы: 

  • Разработка и апробация программ курсов повышения квалификации, языковых уровневых курсов, мультимедийных материалов Выполнен следующий объем работ: 

Тил окутуучуларынын квалификациясын жогорулатуу боюнча инновациялык технологиялар борбору «Иштеп чыгуу жана апробациялоо» аттуу багыт боюнча тѳмѳнкү иштерди аткара алды:  

- «Предметти жана тилди интеграциялап окутуу методикасынын негиздери (CLIL)» аттуу инновациялык курс иштелип чыкты жана апробацияланды; 

- «Мамлекеттик, расмий жана чет тилдерине окутуудагы коммуникативдик методиканын негиздери» аттуу инновациялык курс иштелип чыкты жана апробацияланды; 

- Билим берүүнү башкаруу органдарынын адистери методикалык борборлор жана кабинеттердин методисттери үчүн «Кѳп тилдүү билим берүү программаларын ишке ашырып жаткан мектептерге колдоо кѳрсѳтүү» аттуу инновациялык курс иштелип чыкты жана апробацияланды;

- «Мамлекеттик, расмий жана чет тилдерине окутуудагы коммуникативдик методиканын негиздери» аттуу дистанттык курс иштелип чыкты жана 2018-жылы апробацияланышы пландаштырылууда; 

- Мамлекеттик тил боюнча электрондук курс, В1 денгээли иштелип чыкты жана анын апробацияланышы 2018-жылга пландаштырылды; 

- ЖРТны тапшырууга даярдоо максатында окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептердин жогорку класстарынын окуучуларына кыргыз/орус тилдери боюнча интенсивдик курстардын материалдары иштелип чыкты жана апробацияланды. Ош жана Жалал-Абад областтарындагы мектептердин жогорку калсстарынын 300дѳн ашуун окуучулары бул курста окуп, тил кѳндүмдѳрүн жакшыртып, ЖРТны тапшырууга даярдана алышты. 

- Мектеп жана жогорку окуу жайлардын окуучулары, студенттери учүн мамлекеттик, расмий жана чет тилдерин билүү деңгээлин аныктоонун куралдары иштелип чыкты жана апробацияланды; 

- Башталгыч мектеп үчүн математикадан кыргыз, орус жана англис тилдеринде сѳздүк иштелип чыкты жана апробацияланды; 

- МЧББУнун тарбиячылары үчүн эки жактуу тилге чѳмүлтүү (кыргыз, орус тилдери) программалары боюнча квалификацияны жогорулатуу курсу иштелип чыкты жана апробацияланды; 

- МЧББУнун мамлекеттик тил окутуучулары үчүн мамлекеттик тилге окутуунун коммуникативдик методикасы боюнча квалификацияны жогорулатуу курсу иштелип чыкты жана апробацияланды.

- Мамлекеттик жана расмий тилдери боюнча 1-4-класстар жана 5-9-класстар үчүн программалар иштелип чыкты;

- Окутуу орус, ѳзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлүүчү мектептердин 5, 6-класстары үчүн Кыргыз тили боюнча ОМК иштелип чыкты.

  •  Квалификацияны жогорулатуу курстарын, вебинарларды, семинар-тренингдерди, тил курстарын өткөрүү аттуу багыт боюнча тѳмѳнкүлѳр ишке ашырылды:
- «Мамлекеттик, расмий, чет жана эне тилдерине окутуудагы коммуникативдик методиканын негиздери» аттуу курстар ѳткѳрүлдү. ОГПИ жана КѲУ (Ош ш.) 34 окутуучусу, «Жетиген» мектеп-лицейинин 21 мугалими, Бишкек шаарындагы 11 пилоттук мектептин 126 мугалими бул курста окуй алышты; 
«Предметти жана тилди интеграциялап окутуу методикасынын негиздери (CLIL)» аттуу инновациялык курс ѳткѳрүлдү. ОГПИ жана КѲУ (Ош ш.) 42 окутуучусу, «Жетиген» мектеп-лицейинин 31 мугалими, Бишкек шаарындагы 11 пилоттук мектептин 132 мугалими бул курста окуй алышты; 
- МЧББУнун тарбиячылары жана мамлекеттик тил мугалимдери үчүн курстар ѳткѳрүлдү. Анда Бишкек шаарындагы 50 педагог окутулду; 
- «Экинчи тилге үйрѳтүү боюнча коммуникативдик методикасынын негиздери боюнча пайда болгон кѳйгѳйлѳр боюнча кѳп тилдүү билим берүү программаларын ишке ашырып жаткан жождордун ортосунда тажрыйба алмаштыруу» аттуу 4 вебинар ѳткѳрүлдү; 
- «Экинчи тилге үйрѳтүү боюнча коммуникативдик методикасынын негиздери боюнча пайда болгон кѳйгѳйлѳр боюнча кѳп тилдүү билим берүү программаларын ишке ашырып жаткан мектептердин ортосунда тажрыйба алмаштыруу» аттуу 3 вебинар ѳткѳрүлдү; 
- «Предметти жана тилди интеграциялап окутуу методикасы боюнча кѳп тилдүү билим берүү программаларын ишке ашырып жаткан мектептердин, жождордун ортосунда тажрыйба алмаштыруу» аттуу 4 вебинар ѳткѳрүлдү.
  • Тилдик даярдык тармагындагы окуу програмаларын, окуу-методикалык материалдарды экспертиза кылуу багыты боюнча тѳмѳнкү иштер аткарылды:  
- КР 17 бала бакчасында тилдерге эки жактуу чѳмүлтүү программалары эксперитзаланды, жакшыртылды;
- КР 17 бала бакчасында мамлекеттик тилге окутуу программалары эксперитзаланды, жакшыртылды.
1) Артыкбаева Гульмира Эрматовна – ТОКЖИТ борборунун башчысы.
2) Умаралиева Гульнара Кенжаевна –ага окутуучу.
3) Жолчиева Айнуру Алибековна -доцент.
4) Чепекова Гульмира Салиевна-окутуучу.
5) Булатова Виктория Александровна- ага окутуучу.
6) Орусбаева Дамира - окутуучу.
7) Оморова Айгуль Абдыкапаровна - ага окутуучу .

Бишкек шаары.   Широкая 1 к. үй №1, кабинет 305
e-mail: nadirahanum@mail.ru
Тел: 0554 336 658