Информатика, технология жана көркөм өнөр кафедрасы


КАЙДИЕВА НАЗИРА КАПАРБЕКОВНА

Телефону: 0700 333-952

E-mail: sagynbaevan@list.ru

Кызматы:Кафедра башчысы

Илимий даражасы: 

Илимий наамы: ага окутуучу

2003-жылы Кыргыз билим берүү институтунун базасында Кыргыз билим берүү академиясы (КББА) түзүлгөн. Ошондон бери анын ичиндеги квалификацияны жогорулатуу Борборунда педагогикалык кадрларды даярдоо жана кайра даярдоого камтылган «Билим берүүдөгү менеджмент» кафедрасы иштеп турган. Ушул жылдарда кафедра билим берүү системасынын төмөнкүдөй кызматкерлери менен квалификациясын жогорулатуу иштерин жүргүзүп турду: бардык типтердеги мектептердин директорлору жана алардын орун басарлары; мектептеги методикалык бирикмелердин жана мектептен тышкары мекемелердин жетекчилери; мектептердин социалдык педагогдору жана психологдору; педагогдордун квалификациясын жогорулатуунун аймактык структураларынын жана мектептен тышкаркы мекемелердин методисттери; жалпы билим берүүчү мектептердин классжетекчилери.

2017-жылы Кыргыз республиксынын билим берүү жана илим Министрлигинин алдында КББАнын квалификацияны жогорулатуу Борборунун негизинде педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоонун Республикалык институту түзүлдү. Институтту жаңыдан түзүү учурунда «Менеджмент, технологиялар жана көркөм өнөр» кафедрасынын базасында «Информатика, технология жана көркөм өнөр» кафедрасы түзүлгөн.

Сабыров Руслан Сыдыкович
Сабыров Руслан Сыдыкович
Илимий даражасы:
магистр
Илимий наамы:
Ага окутуучу
Кызматы:
Кафедра башчысы
Түгөлбаев ОрозобекТүгөлбаев Орозобек
Түгөлбаев Орозобек
Илимий даражасы:

Илимий наамы:
Ага окутуучу
Кызматы:

Бирназарова Айнура Жапаралиевна
Бирназарова Айнура Жапаралиевна
Илимий даражасы:

Илимий наамы:
Ага окутуучу
Кызматы:

•  Азыркы учурда кафедранын башкы функцияларынын бири – бул төмөнкү билим берүүчү программалар боюнча квалификацияны жогорулатуу курстары:
•  Информатиканы окутуунун теориясы жана методикасы;
•  Окуу процессин компьютерлештирүү;
•  Дене тарбиясын окутуунун теориясы жана методикасы;
•  Музыканы окутуунун теориясы жана методикасы;
•  Көркөм сүрөт чыгармачылыгын жана технологияларды окутуунун теориясы жана методикасы;
•  Мектепте аскерге чейинки даярдык предметин окутуунун теориясы жана методикасы;
•  Библиотека таануу.
Кафедранын профессордук-окутуучулук курамынын илимий-изилдөө жумуштары төмөнкү актуалдуу багыттар боюнча жүргүзүлөт:

Азыркы шарттарда толук үзгүлтүксүз математикалык билим берүүнү интеграциялоону турмушка ашыруу;

Кыргыз Республикасынын Билим берүү стратегиясына ылайык информатика предмети боюнча билим берүүнүн мамлекеттик стандартынын 2014-жылдагы жаңы вариантынын талаптарына ылайык компетенттүүлүктүн негизинде илимий окуу-методикалык комплексин өркүндөтүү;

Музыкалык жана музыкалык-эстетикалык билим берүү жаатындагы иштерди жүргүзүү, мамлекеттик билим берүү стандарттарын, окуу программаларын, окуу китептерин, методикалык колдонмолорду иштеп чыгуу;

Музыканын теориясы жана тарыхы, музыканы окутуунун методикасы, хор менен ырдоо;

Искусство билим берүү тармагында, көркөм өнөр предмети аркылуу жаш өспүрүмдөргө эстетикалык билм, табия берүү багыты.

Бишкек шаары. Широкая 1 к. үй №1, Кабинет №211
«Информатика, технология жана көркөм өнөр» кафедрасы
e-mail: ripkiti1@gmail.com
Тел: (0312) 67-84-16