Филологиялык билим берүү кафедрасы


Эсеналиева Кенжеке Эсеналиевна

Телефону: 0 (312) 67 86 22

E-mail: ekenjeke@gmail.com

Кызматы: Кафедра башчысы

Илимий даражасы: Педагогика илимдеринин кандидаты

Илимий наамы: Профессор

Кыргыз билим берүү институтунун педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо борборунун карамагында 1990-жылы «Кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун методикасы» кафедрасы түзүлгөн.

1990-2005-окуу жылдарында «Кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун методикасы» кафедрасын п.и.к., профессор С.Ү.Үсөналиев жетектеген.

2005-2008-окуу жылдарында«Кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун методикасы»кафедрасынын кафедра башчысы болуп доценттин милдетин аткаруучу Т.А.Асанакунов иштеген.

2008-2009-окуу жылдарында аталган кафедра «Мамлекеттикжана чет тилдер» кафедрасы деп өзгөртүлүп түзүлгөн. «Мамлекеттик тил жана чет тилдер» кафедрасынын башчысы болуп п.и.д., доцент М.Х.Манликова жетектеген.

2009-жылы «Мамлекеттик тил жана чет тилдер» кафедрасынын курамынан бөлүнүп, кайрадан өз алдынча «Кыргыз тили жана адабияты» кафедрасы түзүлүп, аны п.и.к. Б.А.Абдухамидова 2013-жылга чейин жетектеп келген.

2013-жылы Кыргыз Билим берүү академиясынын курамы кайрадан жаңыланып,түзүлгөндүгүнө (реорганизацияланып) байланыштуу, кафедра «Мамлекеттик, расмий жана чет тилдер» кафедрасы деп аталды. 2013-жылы атайын конкурстун негизинде кафедранын башчылыгына п.и.к., доцент ЭсеналиеваКенжеке Эсеналивна шайланып, 2017-жылдын 1-июлуна чейин кафедраны жетектеген.

2017-жылдын 1-январынан баштап Кыргыз Билим берүү академиясынын курамынан чыгып,өз алдынчаБилим берүү жана илим министрлигининалдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтуболуп бөлүндү. Аталган институт кайрадан жаңыланып түзүлүп (реорганизацияланып), «Мамлекеттик, расмий жана чет тилдер» кафедрасы - «Филологиялык билим берүү» кафедрасы деп аталып, өзгөрүлдү.

2017-жылдын 1-июлунан«Филологиялык билим берүү»кафедрасынын башчылыгына конкурстун негизинде п.и.д., доцент Асанакунов Такабай Абдыбекович шайланып, 2021-жылга чейин иштеп келип Т.А.Асанакуновдун башка ишке которулган.

Ошондуктан, 2021-жылдын 17-сентябрынан баштап, «Филологиялык билим берүү» кафедрасынын башчысынын м.а. п.и.к., профессор Эсеналиева Кенжеке Эсеналиевна дайындалып, учурда иштеп жатат.

Асанакунов Такабай Абдыбекович
Асанакунов Такабай Абдыбекович
Илимий даражасы:

Илимий наамы:
Доцент
Кызматы:
Ага окутуучу
Бейшеналиева Гулязы Бейшеналиевна
Бейшеналиева Гулязы Бейшеналиевна
Илимий даражасы:

Илимий наамы:
Ага окутуучу
Кызматы:

Конокбаева Гулзат Эсенгелдиевна
Конокбаева Гулзат Эсенгелдиевна
Илимий даражасы:

Илимий наамы:
Ага окутуучу
Кызматы:

Койлубаева Айнура Кадырбаевна
Койлубаева Айнура Кадырбаевна
Илимий даражасы:

Илимий наамы:
Ага окутуучу
Кызматы:

Корчубекова Марсияна Жолчубековна
Корчубекова Марсияна Жолчубековна
Илимий даражасы:

Илимий наамы:
Ага окутуучу
Кызматы:

Талантова Таазим Талантовна
Талантова Таазим Талантовна
Илимий даражасы:

Илимий наамы:
Ага окутуучу
Кызматы:

Казыгулова Айсулуу
Казыгулова Айсулуу
Илимий даражасы:

Илимий наамы:

Кызматы:
Ага лаборант

Филологиялык билим берүү кафедрасында эки апта сайын келген курстардын аталышы.

 • “Окутуу кыргызтилинде жүргүзүлгөн мектептерде кыргыз тилин жана адабиятынокутуунун теориясы жана методикасы”
 • “Окутуу орустилинде жүргүзүлгөн мектептерде кыргыз тилин жана адабиятынокутуунун теориясы жана методикасы”
 • “Окутуу кыргызтилинде жүргүзүлгөн мектептерде орус тилин жана адабиятынокутуунун теориясы жана методикасы”
 • “Окутуу орустилинде жүргүзүлгөн мектептерде орус тилин жана адабиятынокутуунун теориясы жана методикасы”
 • “Райондук билим берүү бѳлүмдѳрүндѳгү орус тили жана адабияты секциясынынбашчыларынынынусулдукиштерин жакшыртуунун заманбап технологиялары”
 • “Англис тилин окутуунун теориясы жана методикасы”.
 • « Немец тилин окутуунун теориясы жана методикасы»
 • “Француз тилин окутуунун теориясы жана методикасы”
 • Проблемалык - тематикалык жана кѳчмѳ курстар:
 • “«Манас таануу» курсунун теориясы жана методикасы”
 • “Окутуудагы жана баалоодогу заманбап билим берүү технологиялары”
 • “Компетентүүлүк мамиленин негизинде сабакты пландаштыруу”
 • “Окутуунун сапатын башкаруунун методдору жана стратегиялары”
 • “Орус тили жана адабиятын окутууда сынчыл ойломдунусулдарын жана стратегияларын пайдалануу”
 • “Чет тилин окутуунун заманбап технологиялары”
 • «Кыргыз тилин жана адабиятын компетенттүүлүккѳ негиздепокутуу»
 • «Англис тилин компетенттүүлүккѳ негиздепокутуу»
 • “Окутуунун инновациялык технологиялары”
 • “Инновациялык окутуудагы стратегиялар”
 • “Райондук билим берүү бѳлүмүнүн орус тил адистери”
 • “Орус тили жана адабиятын компетенттүүлүккѳ негиздепокутуу»
 • “Окутуудагы инновациялык процесстер”

Филологиялык билим берүү кафедрасында төмөндөгүдөй илимий-изилдөө ишмердүүлүктөр бар.

Темасы: “Үзгүлтүксүз билимберүү процессиндемугалимдердин компетенттүүлүгүн өркүндөтүүнүн илимий-методикалык негиздери”

Филологиялык билим берүү кафедрасы илимий-педагогикалык жана методикалык жактан квалификациялуу кадрлар менен камсыздалган.

Бишкек шаары. Широкая 1 к. үй №1, Кабинет №208
Кафедра филологиялык билим берүү.
e-mail: ta.asanakunov@mail.ru
Тел: 0772106354