Филологиялык билим берүү кафедрасы


АСАНАКУНОВ ТАКАБАЙ АБДЫБЕКОВИЧ

Телефону: 0772106354

E-mail: ta.asanakunov@mail.ru

Кызматы: Кафедра башчысы

Илимий даражасы: Педагогика илимдеринин кандидаты

Илимий наамы: доцент

Кыргыз билим берүү институтунун педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу, даярдоо жана кайра даярдоо борборунун карамагында 1990-жылы кыргыз тили жана адабиятын окутуунун методикасы кафедрасы түзүлгөн. 1990-2005-окуу жылдарында кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун методикасы кафедрасын п.и.д., профессор С.Ү.Үсөналиев жетектеген. 2005-2008-окуу жылдарында кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун методикасы кафедрасынын кафедра башчысы болуп доценттин милдетин аткаруучу Т.А.Асанакунов иштеген. 2008-2009-окуу жылдарында аталган кафедра Мамлекеттик жана чет тилдер кафедрасы деп өзгөртүлүп түзүлгөн. Мамлекеттик тил жана чет тилдер кафедрасынын башчысы болуп п.и.д., доцент М.Х.Манликова иштеген. 2009-жылы Мамлекеттик тил жана чет тилдер кафедрасынын курамынан бөлүнүп, кыргыз тили жана адабияты кафедрасы өз алдынча кайрадан түзүлгөн. П.и.к. Б.А.Абдухамидова 2013-жылга чейин жетектеген.

2013-жылы Кыргыз билим берүү академиясынын курамы кайрадан жаңыланып түзүлгөндүгүнө (реорганизацияланып) байланыштуу кафедра «Мамлекеттик, расмий жана чет тилдер» кафедрасы деп аталды. 2013-жылы атайын конкурстун негизинде кафедранын башчылыгына п.и.к., доцент К.Э.Эсеналиева шайланган. 2017-жылдын 1-январынан баштап Кыргыз билим берүү академиясынын курамынан чыгып өз алдынча Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту болуп бөлүндү. Аталган институт кайрадан жаңыланып түзүлгөндүгүнө (реорганизацияланып) байланыштуу «Мамлекеттик, расмий жана чет тилдер кафедрасы «Филологиялык билим берүү» кафедрасы деп аталып, өзгөрүлдү. 2017-жылдын 1-июлунан «Филологиялык билим берүү» кафедрасынын башчылыгына конкурстун негизинде п.и.д., доцент Асанакунов Такабай Абдыбекович шайланып жетекчилик кызматты улантууда.

1) Асанакунов Такабай Абдыбекович – п.и.к., доцент кафедра башчысы;
2) Эсеналиева Кенжеке Эсеналиевна – п.и.к., профессордун милдетин аткаруучу;
3) Конокбаева Гүлзат Эсенгелдиевна - п.и.к., ага окутуучу;
4) Батыркулова Айгул Бекмурзаевна – ага окутуучу;
5) Койлубаева Айнура Кадырбаевна – ага окутуучу;
6) Талантова Таазим Талантовна – ага окутуучу;
7) Корчубекова Марсияна Жолчубековна – ага окутуучу;
8) Бейшеналиева Гулязы Бейшеналиевна – ага окутуучу.
9) Мукамбеткеримова Байян  Мукамбеткеримовна – ага лаборант

•  Филологиялык билим берүү кафедрасында ар эки апта сайын келген курстардын аталышы;
•  Кыргыз тили жана адабиятын кыргыз мектептеринде окутуунун теориясы жана методикасы;
•  Кыргыз тили жана адабиятын орус мектептеринде окутуунун теориясы жана методикасы;
•  Кыргыз мектептеринде орус тили жана адабиятын окутуунун теориясы жана методикасы;
•  Орус мектептеринде орус тили жана адабиятын окутуунун теориясы жана методикасы;
•  Манас таануу (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстарда);
•  Кыргыз тили жана адабияты боюнча усулдук бирикме жетекчилеринин башчылары (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстарда).

Англис тилин окутуунун теориясы жана методикасы

Филологиялык билим берүү кафедрасында төмөндөгүдөй илимий-изилдөө ишмердүүлүктөр бар.

Темасы: “Үзгүлтүксүз билим берүү процессинде мугалимдердин компетенттүүлүгүн өркүндөтүүнүн илимий-методикалык негиздери”

Филологиялык билим берүү кафедрасы илимий-педагогикалык жана методикалык жактан квалификациялуу кадрлар менен камсыздалган.

Бишкек шаары. Широкая 1 к. үй №1, Кабинет №208
Кафедра филологиялык билим берүү.
e-mail: ta.asanakunov@mail.ru
Тел: 0772106354