Табигый-илимий жана математикалык билим берүү кафедрасы


КОСОБАЕВА БАКДОЛОТ МАХМУДОВНА

Телефону: 0772288707, 0553288707

E-mail: bkosobaeva@bk.ru

Илимий даражасы: Педагогика илимдеринин доктору

Илимий наамы: проф. м а.

Кызматы: Кафедра башчысы

Кыргыз илим-изилдөө институту 1992-жылы июнда Кыргыз билим берүү институту болуп кайрадан түзүлгөн жана бардык категориялар боюнча мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу функциясы берилген. Институттун алдында «Табигый-математикалык илимдер жана маалыматтык эсептөө техникалык кафедрасын ф.м.и.к., доцент – Б.К.Келдибаев жетектеген. 2000-2003-ж.ж. чейин “Tабигый-математикалык дисциплиналар жана маалыматтык технологиялар” кафедрасын – п.и.к., доцент Б.М. Кособаева жетектеген. 2003-жылы Кыргыз билим берүү институту – Кыргыз билим берүү академиясы болуп кайрадан түзүлгөндүгүнө байланыштуу, “Tабигый-математикалык дисциплиналар жана маалыматтык технологиялар” кафедрасын 2008-ж. чейин п.и.к., доцент Б. Кособаева жетектеп, математика, физика, химия, биология, география жана информатика предметтери боюнча педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу курстары өткөрүлүп келген.

2008-2009-окуу жылы “Tабигый-математикалык дисциплиналар жана маалыматтык технологиялар” кафедрасын ф.м.и.к. – Сатыбалдиева Мира жетектеген. 2009-жылдан 2016-жылга чейин “Tабигый-математикалык дисциплиналар жана маалыматтык технологиялар” кафедрасын педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Жакышова Батима Шергазиевна жетектеген. 2016-жылдын сентябрынан баштап аталган кафедранын кафедра башчысынын м.а. кызматы кайрадан п.и.к., доцент Б. Кособаевага ыйгарылган. 2017-жылдын 1-январынан баштап, Кыргыз билим берүү академиясы (КББА) кайрадан түзүлүп, анын курамынан “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту” өзүнчө бөлүнүп, түзүлгөндүгүнө байланыштуу кафедра “Табигый-илимий жана математикалык билим берүү” – деп аталды. Аталган кафедраны ошондон бери п.и.д., профессордун милдетин аткаруучу Б. Кособаева жетектеп келет.

Кекеева Чыныгуль Оконовна
Кекеева Чыныгуль Оконовна
Илимий даражасы:

Илимий наамы:
Ага окутуучу
Кызматы:

Султанбек кызы Чынара
Султанбек кызы Чынара
Илимий даражасы:

Илимий наамы:
Ага окутуучу
Кызматы:

Абдулдаева Сезим Муратовна
Абдулдаева Сезим Муратовна
Илимий даражасы:

Илимий наамы:
Ага лаборант
Кызматы:

•  Кафедра 6 дисциплина боюнча мугалимдердин кесиптик чеберчилиги өнүктүрүлөт;
•  Химияны окутуунун теориясы жана методикасы (кыргыз, орус тилдеринде Кособаева Б.);
•  Физиканы окутуунун теориясы жана методикасы (кыргыз, орус тилдеринде Мамбетакунов Э.);
•  Математиканы окутуунун теориясы жана методикасы (кыргыз, орус тилдеринде Баетов А.К.);
•  Биологияны окутуунун теориясы жана методикасы (к. тил-де Кекеева Ч.О., орус тил-де Сатыбекова М.А.);
•  Географияны окутуунун теориясы жана метокасы (кыргыз, орус тилдеринде Умбетова Э. Дж.).
•  Табият таанууну окутуунун теориясы жана методикасы (кыргыз, орус тилдеринде Мамбетакунов Э. М.,Сатыбекова М.А.


2018-2019 – окуу жылынын биринчи жарымына окуу жүктөмдөрү категориялар боюнча төмөнкүчө пландаштырылган: Химия мугалимдери: 14 агым; Физика мугалимдери: 5 агым; Математика мугалимдери: 9 агым; Биология мугалимдери: 8 агым; География мугалимдери: 8 агым; Табият таануу мулимдери: 8 агым. Угуучулардын саны 788. I. Табигый - илимий жана математикалык билим берүү кафедрасында 2018 – 2019 окуу жылынын биринчи жарымында окуу жүктөмдөрүнүн аткарылышы төмөнкүчө:

1. Бишкек шаарынын педагогикалык кызматкерлеринин август кеңешмесине катышуу (24.08. 2018ж.). Кеңешменин алкагыда билим берүү уюмдарынын жамааттарынын педагогикалык чеберчилигинин көргөзмөсүн көрүү менен Бишкек шаарынын мериясынын алдындагы билим берүү башкармалыгынын башчысы С.Ж. Мейрманованын “Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүүсүнүн негизи сапаттуу билим” аттуу доклады жана чакырылган коноктордун докладдары угулду. Катышкан: Кособаева Б. Өтүлгөн жери Бишкек шаарындагы № 95 Окуу-тарбия комплекси. 

2. Бишкек шаарынын мектептеринин химия, биология мугалимдеринин кеңешмеси 15.09.2018ж. Т.Сатылганов атындагы №69 мектеп гимназиясында өткөрүлгөн кеңешмесине катышкандар: Кособаева Б. жана Кекеева Ч.О. Бул кеңешмеде Кособаева Б. Кеңешменин тематикасы боюнча баяндоо жасады. 

3. Институттун директору, п.и.д., проф. Н.К.Дюшеева сунуштаган жаңы форматта 5 модулду камтыган иш программалары, кафедрага тиешелүү дисциплиналар боюнча мамлекеттик жана расмий тилде түзүлдү жана кафедранын жыйналышында талкууланып бекитилди. Программанын ичине “Кейстик метод” жана 25 суроодон турган тесттик тапшырмалар камтылды 

4. Бишкек шаарынын алдыңкы мектептери менен окуу жылы ичинде угуучулардын стажировкасын өткөрүү үчүн келишимдер түзүлдү (№ 6, 29, 69). 

5. Азия өнүктүрүү банкынын“Секторду өнүктүрүү программасы: билим берүү тутумун бекемдөө” долбоорунун каржылык колдоосу менен кафедрага тиешелүү химия, биология, география, физика-математика кабинеттери жабдылды. 

6. План-график боюнча үзгүлтүккө учураган курстардын ордуна мектептердин жана орто атайын окуу жайларынын жетекчилеринин өтүнүчү боюнча көчмө курстарды өткөрүү ишке ашырыла баштады. 

7. Кафедранын кезектеги жыйынында профессордук-окутуучулук курамдын окуу жылынын биринчи жарымында аткарган иштери боюнча отчеттору угулуп, кабыл алынды. Аткарылбай калган жүктөмдөрдүн көпчүлүгү Табият таануу предметин окуткан мугалимдердин келбегендигине, дегеле табигый-математикалык циклдеги предметтерди окуткан мугалимдердин аз санда келиши менен байланыштуу. (Эскертүү: Табият таануу предмети (5-кл.) интеграцияланган, пропедефтикалык курс болуу менен жогорку класстарда системалык предметтердин ар бирин өз алдынча окутуунун негизин түзгөндүктөн, ошондой эле жогорку окуу жайларында интеграцияланган предметти окутуучу мугалимдерди даярдоо кечигип жаткандыктан, РПККЖ жана КДИнун Табигый-илимий жана математикалык билим берүү кафедрасынын план-графигине бул предметти окутуучу мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу курстунун бир нече агымдары кошулган). Тилекке каршы биринчи жарым жылдыкта бул предметти окуткан мугалимдер курска келиши өтө начар. 

8. Курска келген мугалимдердин мектептерде стажировка өтүүсү, квалификацияны жогорулатуунун практикалык багыттуулугуна оң таасирин тийгизүүдө.

2018-жылдын сентябрь айынын 2-3 жумаларында ТИМББ кафедрасынын 2018-2019-окуу жылындагы иш планы кафедрада жыйналышында талкууланып, бекитилди.
Кафедрадагы окутулуучу дисциплиналар боюнча окуу планын, базалык (42 с.) жана тереңдетилген (72 с.) кѳчмѳ курстардын иш программаларын кайрадан карап, талапка ылайык (5 модуль боюнча) жаңыдан түзүлдү жана окуу бѳлүмүндөѳ экспертизаланып, бекитилди. Кафедра башчысы Б.Кособаева тарабынан “Мугалимдердин методикалык компетенттүүлүгүн калыптандыруу жана ѳнүктүрүү” деген аталыштагы атайын 72 с. курстун иш программасы иштелип чыгып көчмө курстарда колдонулууда.

     

Буга чейин 5 дисциплинаны (Биология, география, математика, физика, химия) окутуунун теориясы жана методикасы боюнча курстар ѳтүлүп келсе, быйылкы окуу жылында “Табият таанууну окутуунун теориясы жана методикасы” 8 курс болуп план графикке кошулуп бекитилди, ал боюнча кафедранын профессору Э.Мамбетакунов жана п.и.к.. доцент М.А. Сатыбекова курсту жетектѳѳгѳ бекитилген.

Ошондой эле кафедрага караштуу дисциплиналар боюнча окуу кабинеттерине тиешелүү материалдык объектилер АБРдин каржылоосу менен келип: география, биология, химия жана физика-математика окуу кабинеттери кафедранын окутуучулары жана лаборантынын жардамы менен жабдылып жасалгаланды. Бул иш чарага институттун чарба иштеринин кызматкерлери да активдүү жардам көрсөтүштү.

Булардан сырткары дагы кафедра башчысы Б.Кособаеванын кураторлугу жана кафедранын доценти М.Сатыбекованын, ага окутуучу Ч.О.Кекееванын катышуусу менен Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу №31 мектеп гимназиясынын мугалимдерине, Бишкек гуманитардык университетинин колледжинин окутуучуларына, Чүй областык таланттуу балдар мектеп-гиназиясынын мугалимдерине “Мугалимдердин методикалык компетенттүүлүгүн калыптандыруу жана ѳнүктүрүү” деген аталыштагы 72 с. кѳчмѳ курстар уюштурулуп, натыйжада угуучуларга сертификат берилди.

Бишкек шаары. Широкая 1 к. үй №1, кабинет 216
Табигый-илимий жана математикалык билим берүү кафедрасы.
e-mail:  ripk.enmo@gmail.com
Тел: 0772288707, 0553288707