Мектепке чейинки жана башталгыч мектептик билим берүү кафедрасы


УСЕНКО ЛИЛИЯ ВАЛЕРЬЯНОВНА

Телефону: 0555 715 204

E-mail:  usenko.ripk@gmail.com

Кызматы: Кафедра башчысы

Илимий даражасы: Педагогика илимдеринин кандидаты

Илимий наамы: доцент

1985 - жылы кафедра Республикалык мугалимдердин окутуусун жакшыртуу институтунда (РИУУ) уюшулган. Кафедранын баштапкы башчылары п.и.д., профессор Палагина Н.Н, п.и.д. Кибардина Л. П., ага окутуучу Ахромеева Л.В., п.и.к., доцент Усенко Л.В. турушкан.

РИУУ кайра уюшулуп КИО деп аталып калган, андан кийин Кырыгз Билим Берүү Академиясынын (КАО) курамына кирген. Азыркы учурда Мектепке чейинки жана башталгыч мектептик билим берүү кафедрасы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигини алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун илимий – педагогикалык бөлүмү, окуу – методикалык, илимий, тарбиялуу иштерин жүргүзөт. Кафедранын иштеши мектепке чейинки жана башталгыч мектептик билим берүүдөгү заманбап теориларды жана методикалврды изилдөө менен байланыштуу.

1) Усенко Лилия Валерьяновна – кафедра башчысы, п.и.к., доцент;
2) Усупова Мырзагуль Кадыевна - ф.и.к., доцент;
3) Храмцова Алла Николаевна - ага окутуучу;
4) Данкеева Д.Д. - ага окутуучу;
5) Шергазиева Жазгул Алмазбековна - ага окутуучу;
6) Жаркумбаева А.М. – ага лаборант;


Окутуу процессинде заманбап билим берүү технологиялары жана интерактивдүү методдор колдонулат. Кафедранын окутуучулары мектепке чейинки жана башталгыч мектептик берүүнүн ар тармактуу категориялардагы окутуучулардын квалификациясын жогорулатат (мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин тарбиячылары, методисттери, директорлору жана башталгыч класстын мугалимдери).

Ошондой эле “Мектепке чейинки билим берүү” жана “Башталгыч мектептик билим берүү” профилдери боюнча кайра даярдоону жүргүзөт.

Билим берүү иш – чаралары мектепке чейинки билим берүү жана башталгыч мектептик билим берүүдөгү Госттандарт, базистүү программмалар, вариативдүү программалар, мектепке чейинки даярдоо “Наристе” программасын, окутуучулардын окуу-тематикалык пландарын жана жумушчу программаларын ишке ашырууна багытталган.

мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин окутуучуларын жана башталгыч класстын мугалимдерин илимий методикалык камсыздоо менен байланыштуу. Окутуучулардын изилдөөлөрү мектепке чейинки жана башталгыч мектептик билим берүүдөгү окутуучулардын окуу процессинин дэңгээлин көтөрүүгө багытталган.

Эл – аралык ишмердүүлүгү: Кафедранын окутуучулары ЮНИСЕФ проекттеринде (“Эне мектеби” , “Мектепке чейинки курактагы балдардын өзгөчө кырдаалдардагы коопсуздугу” пргораммалырын колдойт) активдүү иш жүргүзүшөт. ЮНИСЕФ коомунун атынан “Балдарды өүктүрүү борбору” жабдылган. КР Ага-Хан фондунуну көмөгү менен “Мектепке чейинки жана башталгыч мектеп курктагы балдардын көп маданияттулук тарбиясы” комплекси чыгарылган. Балдардын билим алуу жана өнүгүүсүндөгү глобалдык кызматташуу лаботароиясы ачылган. Кафедранын окутуучулары ЮСАИДтин “Келгиле окуйбуз!” проектисинин алкагында иш жүргүзүшөт, анын көмөгү менен “Бирге окуйбуз” методикалык колдонмолор чыгарылган.

Инновациялык ишмердүүлүгү: Л.В. Усенко жана К.С.Сейдекуловалардын “Балдар бакчасында музыкалык тарбия берүү” методикалык колдонмо; Базистик (өнүктүрүү) балдарга тарбия берүү, билим берүү жана өнүгүү программасы; Жалпы өнүктүрүү (базистик) 6-7 жаш курактагы балдарды мектепке даярдо; “Эне мектеби” пргоргаммасы; ошондой эле кафедра окутуучулары менен иштелген окуу – методикалык сунуштар, методикалык колдонмолор, Август кеңешмесине жана Республикалык педокууга топтолгон материалдар иштелип чыгарылган.

Бишкек шаары. Широкая 1 к. үй №1, кабинет 214
Мектепке чейинки жана башталгыч мектептик билим берүү кафедрасы.
e-mail:  ripk.dnsho@gmail.com
Тел: (0312) 67-90-44