ОКУУЧУЛАР МЕНЕН КАЙТАРЫМ БАЙЛАНЫШ: МЕТОДДОРУ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ (pdf)

 WHATSAPP ТОПТУ ТҮЗҮҮ БОЮНЧА НУСКАМА (pdf)

 КАТТОО ЖАНА АВТОРЛОШТУРУУ (pdf)