News

Конференция Aлматы

Конференция Aлматы

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы РПККЖ жана КД институтунун Табигый-илимий жана математикалык билим берүү кафедрасынын башчысы, п.и.д., профессор Б.Кособаева Абай атындагы Казак Мамлекеттик педагогикалык университетинде 2019 – жылдын 14-15 ноябрында өткөрүлгөн « Жаратылыш таануудан илимий билим берүүдө жаңыртылган билим берүү мазмунун ишке ашыруунун теориясы жана практикасы» аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференциясына катышып, пленардык заседаниеде «Кыргыз Республикасынын мектептеринде химия курсунун жаңыртылган мазмунун ишке ашыруу» темасында илимий доклад жасады. Докладда мектептин химия курсунун мазмунунун жаңыланышы жана окутуунун максаттарын Мамлекеттик билим беруу стандартынын жана Кыргыз Республикасында предметтик билим берүү стандартынын талаптарына ылайык окутуунун максаттарынын ишке ашырылышына байланыштуу суроолор ачыкталган.

Posted on Nov 14, 2019