News

Прeдметный стандарт

Прeдметный стандарт

2019 – жылдын 29 – октябрында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы РПККЖ жана КД институтунун Табигый-илимий жана математикалык билим берүү кафедрасынын башчысы, п.и.д., профессор Б.Кособаева Мектепте химия предметин окутуунун теориясы жана методикасы боюнча практикалык ачык сабак өткөрдү.

Практикалык ачык сабактын темасы: Предметтик стандарт. Компетенттүүлүк мамиленин негизинде окутууну пландаштыруу. Тема боюнча төмөнкү суроолор каралды:

  1. Предметтик стандарт. Предметтик стандарттын структурасы жана мазмуну.
  2. Билим берүү парадигмасынан компетенттүүлүк парадигмасына өтүү.
  3. Предметтик стандарттын мазмундук тилкелери.
  4. Химия мугалиминин окуучулардын компетенттүүлктөрүн калыптандыруу үчүн методология, психология, химия предмети, окутуунун методикасы боюнча билимдерин колдонуусу.
  5. Компетентүүлүк мамиленин негизинде окутууну пландаштыруу.

Posted on Oct 29, 2019