6 причин учиться у нас

Повышение квалификации педагогических работников всех уровней системы образования Кыргызской Республики

Повышения квалификации с использованием дистанционных образовательных технологий

Непрерывное профессиональное развитие педагогических работников путём прохождения модульно - накопительных курсов повышения квалификации, позволяющих освоить краткосрочные модули

Самый большой каталог актуальных и востребованных курсов повышения квалификации

Выездные курсы повышения квалификации

Курсы повышения квалификации для руководящих работников общеобразовательных организаций по подготовке к аккредитации образовательных организаций и аттестации педагогических работников

recent_news

Компьютердик симуляторду киргизүү

Башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү тутумунун билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин башкаруу көндүмдөрүн жогорулатуу максатында компьютердик симуляторду киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2021-жылдын 17-февралындагы буйругунун негизинде Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту Москвадагы "СКОЛКОВО" Башкаруу мектеби менен биргеликте 2021-жылдын 17-18-мартында, 16-17-апрелинде жана 17-18-май айларында компьютердик симуляторду колдонуп сыноо тренингдерин өткөрдү. Сыноо тренингдерин ...

read_more

Эл аралык илимий-тажрыйбалык конференциясы

Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык юбилейинин урматына Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту «Билим Ордо» коомдук-интеллектуалдык фонду, Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз райондук билим берүү бөлүмү жана Эшмамбет Кендирбаев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеп менен биргеликте 2021-жылдын 9–11-сентябрында түрк тилдүү мамлекеттердин жалпы билим берүүчү уюмдарынын (мектеп, гимназия, лицей) окуучуларынын жана мугалимдеринин, студенттердин жана окумуштуу п

read_more

КЫРГЫЗ ТИЛИН ҮЙРӨТҮҮДӨГҮ ЭФФЕКТИВДҮҮ УСУЛ

Кандай гана улуттун өкүлү болбосун, ким кайсы өлкөдө жашабасын, өлкөнүн жарандары мамлекеттик тилди билип, турмуш-тиричилик чөйрөсүндө, окууда, кесибинде, коомдук жайларда, социалдык-маданий чөйрөдө колдоно алуусу зарыл. Бул бери эле болгондо жашоо-тириликтеги ыңгайлуулук, коомдогу нормалдуу карым-катнаш үчүн ар кишиге маанилүү. Деген менен, тил үйрөтүү башаты мектепте экени, демек, ушул нерсеге өзгөчө көңүл буруу зарылдыгы айтпаса да түшүнүктүү.

Мектептерде бөтөн тилдүү балдарга мамлекеттик тилди үйрөтүү буга чейин грамматикалык мамиле аркылуу жүргүзүлгөн болсо, эми окутууга жаңы мамиле жасоо

read_more

Санариптик педагогикa

Жалпы билим берүү мектептери үчүн видеосабактардын
“Санариптик педагогика” деген аталыштагы Республикалык конкурсу жөнүндө Жобо

 

1.     Жалпы жоболор

Жалпы билим берүү мектептери үчүн видеосабактардын “санариптик педагогика” деген аталыштагы Республикалык конкурсу жөнүндөгү Жобо (мындан ары Жобо) конкурсту (мындан ары Конкурс) өткөрүүнүн жана ага педагогдордун катышуу тартиби, шарттарын жөнгө салат [1] .

1.1. Конкурс билим  берүүнүн мазмуну улам өзгөрүп  жа

read_more

Урматтуу мугалимдeр

Урматтуу мугалимдер (угуучулар)! Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлигинин алдындагы Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту, Сиздердин квалификация жогорулатуу курстарынан отуу аркылуу озунуздордун билиминиздерди жана жондомунуздорду оркундотуу процессин улантып жатканыныздар учун ТЕРЕН ЫРААЗЫЧЫЛЫК БИЛГИЗЕТ. Ошону менен бирге, ОЗГОЧО КЫРДААЛ жана КАРАНТИН боюнча Окмоттун талаптарын аткаруу максатында - СЕРТИФИКАТ УЧУН ТОЛОМДУ корсотулгон ТАЛАПТАР АЛЫНГАНДАН кийин ТОЛОШУНУЗДОРДУ квалификация жогорулатуу программала

read_more

Письмо слушателю РИПК

                                     Уважаемые преподаватели!!!

  Перед вами большая ответственность  пройти 5 онлайн курсов повышение квалификации. В этой связи, РИПКиППР представляет вашему вниманию данное информационное письмо-ориентацию, инструкциям которого вам важно следовать.

Прежде чем Вы, начнете онлайн курс, Вам необходимо:

1.         Имеете ли  Вы электронную почту @gmail.com

Если «Да», то вам важно знать свой логин и пароль.

Если «Нет», то Вы должны создать новую электронную почту @gmail.com.

Шаги по созданию почты @gmail.com:

   -открыть любой из ...

read_more

What our students talk about us

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ Мы, слушатели курсов ПК учителей начальной школы выражаем огромную благодарность Руководству и преподавателям РИПК и ППР при МОН КР за организацию и проведение курсов на высоком профессиональном уровне. За время прохождения курсов нас ознакомили с историей КР, новыми методами и технологиями в современном образовании. Положительный отклик вызвала современное оснащение Центра развития детей и Лаборатории глобального партнерства в образовании. Особо хотелось бы отметить лекции и современные подходы к формам и методам обучения преподавателей института. Их занятия отличаются актуальностью, новизной тем и приемов их подачи. Нам предложен совершенно иной подход ПК – стажировка на базе образовательных организаций. Стажировка сплотила и объединила нас слушателей разного возраста и педагогического опыта, национальности в одну команду, при этом каждый смог проявить себя в той или иной форме. Это прямой и открытый обмен педагогическим опытом. Произвела огромное впечатление Лаборатория, оснащенная современным оборудованием, мебелью и литературой. Огромное спасибо! И грандиозных успехов в вашей работе!

РУКОВОДИТЕЛИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ г.БИШКЕК Мы, слушатели курсов ПК директоров ДОО г.Бишкек, искренне благодарим заведующую кафедрой ДНШО, к.п.н., доцента Усенко Лилию Валерьяновну за проведение занятий на высоком научно-педагогическом и практическом уровне. На курсах рассматривались вопросы управления, ориентированные на основы компетенции директоров ДОО (общие, профессиональные и личностные). Руководители подробно познакомились с технологиями дошкольного образования, закрепили знания о маркетинге и менеджменте в образовании. Были отработаны функции руководителя – менеджера посредством педагогических и управленческих ситуаций и проведения стажировки. Занятия органично перекликались с непосредственным практическим опытом общения с педагогами, семьями и детьми. Инновационный стиль подачи материала с демонстрацией видео презентаций активизировал у каждого слушателя активное участие в отработке интерактивных методов управления на местах. Большой интерес представляют вопросы управления поликультурного образования, гендерного воспитания, этикета, безопасности детей, этнокультурного подхода к вопросам воспитания. Благодарим за полученные знания. Желаем здоровья и дальнейших успехов на ниве преподавательской деятельности. С искренним уважением и любовью директора ДОО г. Бишкек.

Оur partners and sponsors

  • ADB
  • MSDSPKG
  • TEMPUS
  • USAID
  • The World Bank