loader

Sorry, this entry is only available in Russian.

Окууда угуучулар конструкциялоо, программалоо, маалыматтарды чогултуу боюнча типтүү жана шаблондук эмес маселелерди чечүү тажрыйбасына ээ болушат. Мындан тышкары, командада иштөө өз идеяларын формулировкалоо, талдоо, сын көз менен баалоо, жактоо, шериктештер менен өз ара аракеттенүү жөндөмүн калыптандырууга өбөлгө түзөт. Ошондой эле санариптик жана экономикалык сабаттуулукту изилдөөгө убакыт бөлгөн, Билим берүү программасынын максаттуу багыты акыркы жылдары коомду маалыматташтыруу менен бирге микропроцессорлорду адамдын катышуусуз курчап турган дүйнө менен өз ара аракеттенүүчү автономдуу түзүлүштөрдүн негизги компоненттери катары колдонуу кеңейүүдө.
Курста угуучулар:
* Окуучулардын билим алууга болгон мотивациясын стимулдаштыруу, баланын чыгармачыл инсандыгын калыптандырууга жардам берүү;
* Техникага, конструкциялоого, программалоого, жогорку технологияларга кызыгууну өнүктүрүүгө көмөктөшүү;
* Дизайн, инженердик жана эсептөө көндүмдөрүн өнүктүрүүгө көмөктөшүү;
* Жакшы моториканы өнүктүрүү;
* Моделдерди долбоорлоо процессинде техникалык маселелерди өз алдынча чечүү жөндөмдүүлүгүнүн калыптанышына көмөктөшүү;
* Санариптик сабаттуулук, санариптик экономика жана компьютерлештирүү көндүмдөрүн өркүндөтүү;
* Долбоорлордун ыкмасы (өз моделдерин иштеп чыгуу процессинде көндүмдөрдү жана көндүмдөрдү өздөштүрүүдө жана чыгармачылык менен колдонууда);
* Системалаштыруу (тема боюнча баарлашуу, системалаштыруучу конструкцияларды, программаларды, схемаларды ж. б. түзүү);
* Инсандын руханий,адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене-тарбиясы. Компетенттүү мамиленин шартында окуучулардын социалдык-экономикалык көндүмдөрүнүн өнүгүшү;

* Цививлизациялык процесстер жана кыргыз мамалекеттуулугун саясий генезиси жана тарыхы;
* Инклюзивдик билим берүүдө мугалимдин орду, учурдагы тенденциялар-STEM.STEAM.PISA-25;
* Окуу процессин санариптештирүү;
* Контролдук метод (билимдерди, көндүмдөрдү жана көндүмдөрдү өздөштүрүүнүн сапатын аныктоодо жана практикалык тапшырмаларды аткаруу процессинде аларды коррекциялоодо);
* Топтук иш (моделдерди биргелешип курууда, ошондой эле долбоорлорду иштеп чыгуу көндүмдөрүнө ээ болушту.
Курстун жыйынтыгында педагогдор робототехника боюнча мастер-класска катышышты жана 72 сааттык окууну ийгиликтүү аяктагандыгы үчүн сертификатка ээ болушту.