loader

Sorry, this entry is only available in Russian.

Панфилов районунун К.Жумагулов атындагы Тельман жалпы билим берүүчү орто мектебинин мугалиминен кайтарым байланыш

Биология сабагынан “Урук”, “Гүлдүн түзүлүшү” деген тема боюнча практикалык иштерди окуучулар аткарууда.

Окутуунун заманбап технологиясын окуу процессинде колдонуу курсунда алган билимдерин балдарга жеткиликтүү түшүндүрүүдө. Окуучулардын базалык көндүмдөрүн, компетенцияларын, инсандык сапаттарын калыптандыруу боюнча өткөрүлгөн сабактан үзүндү.